Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia, ekonomia i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG125
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia, ekonomia i polityka
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Coraz częściej politycy (np. Obama, Cameron) wybierają jako doradców ekonomistów behawioralnych. Ostatnie lata pokazały, że modele behawioralne lepiej niż tradycyjne modele ekonomiczne wyjaśniają wiele zjawisk dotychczas uznawanych za ‘anomalie’, np. istniejące ograniczenia arbitrażu finansowego, przyczyny kryzysów gospodarczych, czy nieefektywność podatków. W czasie zajęć będziemy omawiać szczegółowo takie modele (np. teorie perspektywy, teorie preferencji społecznych), a także przykłady instrumentów polityki ‘behawioralnej’ (nudges) i porównywać ich skuteczność do tradycyjnych instrumentów polityki gospodarczej. Celem seminarium jest przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu ekonomii behawioralnej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej. W ramach seminarium będziemy szukać konkretnych przykładów sytuacji, w których ekonomia neoklasyczna (czyli racjonalny model jednostki) nie potrafi wyjaśnić obserwowanych wyborów podmiotów gospodarczych (producentów, konsumentów, lub inwestorów).

Możliwe tematy prac to:

- instrumenty polityki gospodarczej a ‘nudges’

- ekonomia behawioralna a wycena dóbr rynkowych

- makroekonomia a teoria behawioralna

- podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności

- wybór międzyokresowy: ‘anomalie’ zachowań

- preferencje społeczne, teoria wyboru społecznego

- finanse behawioralne, np. teoria perspektywy, a decyzje inwestorów

- dylematy społeczne

Literatura:

Dobrane przez wykładowcę artykuły naukowych

Efekty uczenia się:

- znajomość teorii ekonomii behawioralnej

- umiejętność krytycznego czytania tekstów

- znajomość metod badawczych, którymi posługują się ekonomiści behawioralni

-umiejętność formułowania hipotez badawczych i przeprowadzania badań

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Praca magisterska i przedstawianie postępów z pracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)