Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie wyborów i wycena dóbr nierynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG126
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie wyborów i wycena dóbr nierynkowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie pracy magisterskiej poświęconej analizie wyborów i modelowaniu preferencji. W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi aspektami stosowania mikroekonomicznych metod badania preferencji i wyceny dóbr nierynkowych.

Pełny opis:

W trakcie seminarium uczestnicy zostaną zapoznani z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykorzystania modeli wyboru dyskretnego, modelowania preferencji i wyceny dóbr nierynkowej.

Uczestnicy seminarium poznają pośrednie (np. metoda kosztu podróży, metoda hedoniczna) i bezpośrednie metody wyceny nierynkowej (np. metoda wyboru warunkowego, metoda wyceny warunkowej).

W zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium, pracę będzie można napisać w bardzo różnym kontekście np.:

- wyceny dóbr przyrodniczych (rekreacyjna wartość parków narodowych, wycena atrybutów dóbr przyrodniczych, społecznie optymalny model ochrony przyrody)

- wyborów edukacyjnych,

- preferencji politycznych.

Literatura:

Materiały dostępne w Internecie.

Podręczniki dobrane stosownie do tematyki pracy i zainteresowań studenta.

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy magisterskiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych.

Jednym z podstawowych celów seminarium magisterskiego jest również napisanie artykułu naukowego, który będzie stanowił trzon pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wyznaczona zostanie na podstawie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)