Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW512
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Oczekiwana jest znajomość podstaw ekonomii, a przede wszystkim podstawowej i średniozaawansowanej mikroekonomii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Założenia wstępne

Uzasadnione byłoby łączenie uczestnictwa w tych zajęciach ze studiowaniem przedmiotów z programu specjalizacji Ekonomia przedsiębiorstwa.


Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problemom ekonomii i polityki ochrony środowiska związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W programie znajdują się: teoretyczne i praktyczne przesłanki polityki ochrony środowiska, podstawy ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych, wybrane aspekty ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na krajowe i ponadnarodowe uwarunkowania ochrony środowiska wynikające z przepisów prawa i stosowanych regulacji, w tym ekonomicznych, które dotyczą przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Na końcu omówione zostaną instrumenty ekonomiczne polskiej polityki ochrony środowiska i systemy finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska. Element badawczy: przygotowana samodzielnie prezentacja na tematy wybrany z literatury przedmiotu.

Pełny opis:

1. Polityka ochrony środowiska a przedsiębiorstwo:

- przedmiot, zakres i podmioty polityki ochrony środowiska,

- kluczowe zasady polityki ochrony środowiska.

2/3. Metody analizy wpływu na środowisko:

- przepływy materialne,

- metody optymalizacyjne i wielokryterialne,

- ocena ryzyka środowiskowego,

- analiza "cyklu życia",

- ocena oddziaływania na środowisko (EIA).

4/5. Metody analizy ekonomicznej:

- efektywność ekonomiczna a efektywność kosztowa,

- analiza kosztów i korzyści (AKK),

- czynnik czasu i stopa dyskontowa,

- mierniki opłacalności przedsięwzięć,

- uwzględnianie kosztów i korzyści środowiskowych.

6. Wycena ekonomiczna środowiska przyrodniczego:

- pojęcie "całkowitej wartości ekonomicznej",

- problem wartości nieużytkowej,

- koszty i korzyści wewnętrzne i zewnętrzne,

- praktyczne przykłady oszacowań wartości środowiskowych.

7. Regulacje prawno-administracyjne w zakresie ochrony środowiska:

- regulacja nakazowa (command-and-control),

- normy emisyjne, imisyjne, technologiczne i produktowe,

- wady i zalety regulacji bezpośredniej,

- administrowanie, kontrola i monitoring.

8. Regulacje ekonomiczne w zakresie ochrony środowiska:

- koncepcje wykorzystania mechanizmu rynkowego,

- walory i ograniczenia regulacji ekonomicznej,

- klasyfikacja instrumentów ekonomicznych,

- kryteria oceny i wyboru instrumentów ekonomicznych,

- kryterium skuteczności i kosztu regulacji,

- zagadnienie postępu technicznego.

9/10. Instrumenty ekonomiczne:

- opłaty emisyjne, produktowe, użytkowe i administracyjne,

- systemy depozytowe i zastawy ekologiczne,

- zbywalne pozwolenia na korzystanie ze środowiska,

- podatki i ekologiczna reforma podatkowa,

- subwencje,

- opłaty karne.

11. Mechanizmy regulacyjne a przedsiebiorstwo:

- oddziaływanie regulacji bezpośredniej,

- oddziaływanie regulacji ekonomicznej,

- dobrowolne porozumienia,

- hipoteza Portera,

- zielony wizerunek firmy.

12. Nowe kierunki w ochronie środowiska na poziomie przedsiębiorstwa:

- rachunkowość środowiskowa,

- odpowiedzialność za szkody środowiskowe,

- ubezpieczenia środowiskowe,

- audyt ekologiczny,

- certyfikaty i etykietowanie,

- dobrowolne porozumienia,

- zintegrowane pozwolenia (IPPC),

- trwały rozwój i jego mierniki.

13. Międzynarodowe aspekty ochrony środowiska:

- ochrona środowiska w krajach OECD,

- ochrona środowiska w Unii Europejskiej,

- porozumienia i konwencje międzynarodowe.

14. Polska polityka ochrony środowiska:

- uwarunkowania historyczne,

- dokumenty "Polityka Ekologiczna Państwa",

- ocena realizacji krajowej polityki ochrony środowiska,

- bieżące zadania polityki ochrony środowiska.

15. Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce:

- fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska,

- finansowanie ochrony środowiska ze środków UE.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Krupski i S-ka, Warszawa.

Ison S., Peake S., Wall S., 2002. Environmental Issues and Policies. Pearson Education, Harlow.

UZUPEŁNIAJĄCA

Bergstrom J.C., Randall A., 2010. Resource Economics. An Economic Approach to Natural Resource and Environmental Policy. Edward Elgar, Cheltenham.

Chapman D., 2000. Environmental Economics: Theory, Application, and Policy. Addison-Wesley-Longman, Reading.

Famielec J., 1999. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. PWN, Warszawa-Kraków.

Fiedor B. (red.), 2002. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Kapp K.W., 1960. Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych. PWN, Warszawa.

Śleszyński J., 2001. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Aries, Warszawa.

Tietenberg T., 2001. Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley-Longman, Boston.

Żylicz T., 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza

1. Student ma wiedzę na temat podstawowych zasad polityki ochrony środowiska.

2. Student zna metody analizy wpływu na środowisko, w tym ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ), ocenę ryzyka środowiskowego, analizę cyklu życia.

3. Student zna metodę AKK stosowaną w odniesieniu do przedsięwzięć ochrony środowiska. Zna i rozumie problem wyceny ekonomicznej dóbr i usług środowiskowych. Zna metody, które służą do ekonomicznej wyceny nierynkowych dóbr i usług.

4. Student zna narzędzia polityki ochrony środowiska. Zna instrumenty prawno-administracyjne oraz instrumenty ekonomiczne, a także zasady i zalecenia związane z ich stosowaniem w teorii i w praktyce.

5. Student ma wiedzę o efektywności kosztowej intrumentów ekonomicznych i zna specyfikę opłat emisyjnych i produktowych, systemów depozytowych, zbywalnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska, podatków i ekologicznej reformy podatkowej, a także subwencji.

6. Student zna mechanizmy regulacyjne polityki ochrony środowiska ukierunkowane na przedsiębiorstwo i wnioski z hipotezy Portera. Student zna nowe kierunki w ochronie środowiska na poziomie przedsiębiorstwa: ubezpieczenia środowiskowe, audyt ekologiczny, certyfikaty i etykietowanie, dobrowolne porozumienia, zintegrowane pozwolenia (IPPC).

7. Student zna i rozumie krajową politykę ochrony środowiska w perspektywie historycznej i w odniesieniu do aktualnych problemów. Zna instrumenty polityki ochrony środowiska stosowane w Polsce.

8. Student zna i rozumie krajowy system finansowania ochrony środowiska w Polsce, a w szczególności fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz finansowanie ochrony środowiska ze środków UE.

B. Umiejętności

1. Student potrafi właściwie ocenić obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie przepisów ochrony środowiska.

2. Student potrafi przewidzieć jakie działania i jakie metody będą skuteczne w procesie dostosowania się przedsiębiorstwa do regulacji związanej z ochroną środowiska.

3. Student potrafi przewidzieć jak w warunkach krajowych można sfinansować przedsięwzięcia ochrony środowiska w przedsiebiorstwie.

C. Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość, że ochrona środowiska należy do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i wymaga podjęcia odpowiednich działań.

2. Student potrafi wybrać postępowanie, które będzie uzasadnione ekonomicznie i korzystne ze społecznego punktu widzenia.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest test oraz przedstawienie referatu na temat wybrany z listy najważniejszych zagadnień poruszonych bezpośrednio na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)