Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie podmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW723-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podmiotowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie podstawowych zasad kształtujacych efektywne relacje z ludźmi w biznesie i współpracy ze sobą. Zarządzanie podmiotowe ułatwia uzyskanie atmosfery zaangażowania, określenie wzajemnych oczekiwań wobec siebie oraz tworzenie przejrzystej komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach i ludziach. Zakładany efekt: uformowanie postawy wobec ludzi sprzyjającej efektywnej współpracy.

1. Treść: relacje oraz komunikacja podmiotowa i przedmiotowa, sposoby wzajemnego traktowania, podejście osobiste i rzeczowe, pułapki przedmiotowego podejścia, sprzeniewierzanie sobie, postawa otwarta wobec ludzi.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajęcia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie i wprowadzenie do praktyki następujących tematów:

• Znaczenie osoby w komunikacji, relacjach i biznesie

• Dwa podejścia M. Bubera: przedmiot - podmiot

• Rodzaje komunikacji przedmiotowej i podmiotowej

• Cechy przedmiotowego podejścia do ludzi

• Sposoby unikania odpowiedzialności: obwinianie i usprawiedliwianie

• Mechanizm sprzeniewierzania wobec siebie

• Świadomość uprzedzeń

• Proces erozji relacji z ludźmi

• Blame game w biznesie

• Kultura brania odpowiedzialności

• Postawa wolna od uprzedzeń

• Skupienie na wynikach

• Efektywne zasady postępowania

• Techniki sprzyjające podejmowaniu odpowiedzialności

• Konsekwencje akceptacji osób: rozwiazywanie konfliktów, zaangażowanie, panowanie nad stresem, rozwiązywanie problemów, wzrost zaufania, radzenie sobie z porażkami

• Plan rozwoju podmiotowego podejścia w kontaktach z ludźmi

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Instytut Arbingera, Przywództwo a oszukiwanie samego siebie, MTBiznes, Warszawa 2012

• Włodarski W., Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy. Poradnik coacha, Wyd. Poltext, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

• Blikle A., Doktryna jakości, Onepress, Gliwice 2014

• The Arbinger Institute, Anatomia pokoju, MTBiznes, Warszawa 2018

• The Arbinger Institute, Zmień perspektywę, MTBiznes, Warszawa 2018

• Tavris C., Aronson E., Błądzą wszyscy (ale nie ja), Smak Słowa, Sopot 2014

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• Określi cechy podmiotowego i przedmiotowego podejścia wobec ludzi

• Potrafi posługiwać się przedmiotowymi i osobistymi komunikatami

• Wskaże i zinterpretuje przykłady wymagające osobowego podejścia do ludzi

• Zaplanuje własny sposób efektywnego postępowania z ludźmi

• Rozpozna i przećwiczy komunikaty obwiniające i usprawiedliwiające

• Wskaże cechy blame game w organizacjach

• Wykorzysta praktycznie zasady podmiotowego podejścia do ludzi

• Zgromadzi słownik podmiotowego i przedmiotowego podejścia do ludzi

• Zastosuje podmiotowe podejście w różnych sytuacjach życia i pracy

• Przygotuje praktyczny plan wprowadzania zarządzania podmiotowego w swoim postepowaniu i relacjach z ludźmi

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)