Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW733-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczendie podstawowych zasad zarządzania sobą w czasie, planowania pracy własnej, zapobieganiu odkładania spraw i ukształtowanie sposobów motywowania siebie. Zakładany efekt: uformowanie całościowego systemu organizacji własnej nauki, pracy i zycia.

1. Treść: zarzadzanie przepływem zadań, organizacja warsztatu własnej pracy, określenie prorytetów, realizacja celów, łatwe zabieranie się do pracy, motywowanie się.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajecia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie i wprowadzenie do praktyki:

• Metod organizowania swoich działań

• Zarządzania działaniami do wykonania

• Sposobów zbierania informacji

• Efektywnego podejścia do analizowania danych

• Technik organizowania pracy

• Elementów oceny rezultatów

• Narzędzi umożliwiających działanie

• Skupienia na realizacji

• Technik koncentracji

• Podstaw zarządzania sobą

• Możliwości kontroli nad zadaniami

• Perspektyw zmiany: zoom in - zoom out

• Strategii przechodzenia od celów do działania

• Systemu przeciwdziałania odkładaniu

• Metod motywowania i redukcji stresu

• Rozwiązań różnych problemów w czasie

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Allen D., Getting Things Done, Gliwice 2012

• Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Warszawa 2006

• Fiore N., Nawyk samodyscypliny, Gliwice 2008

Literatura uzupełniająca:

• Allen D., Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, Sopot 2012

• Combs J., Zrób to teraz. Stop odkładaniu spraw na jutro. Gliwice 2013

• Heppell M., Jak zaoszczędzić godzinę dziennie, Gliwice 2013

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• zaplanuje swój system organizacji czasu i pracy

• rozpozna obszary wymagające przeorganizowania własnej pracy

• ulepszy stosowane sposoby organizacji czasu pracy i uczenia się

• stworzy system przepływu informacji

• skutecznie przeciwdziała chaosowi i nieporządkom

• ustali swoje kierunki rozwoju

• wytyczy priorytety na przyszłość

• wprowadzi zamiary w życie

• uzyska stałą kontrolę nad nawykami pracy

• zmieni tempo pracy i wypoczynku

• przeciwdziała swojej chęci odkładania spraw na jutro

• zbuduje efektywny system motywacji

• będzie umiał radzić sobie z problemami wynikającymi z marnotrawienia czasu

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)