Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moc samodyscypliny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW785-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Moc samodyscypliny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom narzędzi i wiedzy z zakresu samodyscypliny pozwalającej na skuteczne pokonywanie odwlekania, radzenie sobie z wymówkami, kształtowanie w sposób aktywny swojej motywacji, siły woli i wytrwałości, stworzenie nastawienia na działanie, sprawne zarządzanie swoim czasem, pokonywanie trudności i przeszkód.

2. Treść: Nauka samodyscypliny oparta jest na trzech elementach: silnych zasadach, formułowaniu postanowień i organizacji monitoringu.

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci OGUN

5. Forma zaliczenia: realizacja postanowień, napisanie referatu opisującego nabyte umiejętności

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Naturą samodyscypliny i 4 przeszkodami

• Skutkami wyboru między hedonizmem a eudajmonią (mrówka a świerszcz)

• Wymiarami samodyscypliny i determinacji

• 5 koniecznymi zasadami wdrażania samodyscypliny

• Procesem uczenia się samodyscypliny

• Formułowaniem użytecznych postanowień

• Efektem luki empatycznej

• Radzeniem sobie z trudnymi postanowieniami

• Poziomami trudności do pokonania

• Róznicami celów rozwojowych a zadaniowych

• Ćwiczeniami celowymi – fundamentem wytrwałości

• Dodatkowymi warunkami nauki samodyscypliny

• Monitoringiem swojego działania – zasady

• Podstawowymi technikami śledzenia postępów

• Etapami realizacji postanowień

• Pokonywaniem przeszkód i powstajacych trudności

• Sposobami radzenia sobie z trudnymi celami

• Łagodzeniem skutków stresu i presji

• Dzielnością wobec niepowodzeń i wyzwań

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+25

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Duckworth A., Upór. Potęga pasji i wytrwałości, Galaktyka, Łódź 2016

• Fiore N., Nawyk samodyscypliny, Wyd. Helion, Gliwice 2013

• McGonigal K., Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej! Helion, Gliwice 2015

Literatura uzupełniająca

• Mischel W., Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli, Smak Słowa, Sopot 2015

• McGonigal K., Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie. Helion Gliwice 2016

• Roth B., Nawyk osiągania, Galaktyka, Łódź 2016

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• Uświadomi sobie naturę głównych trudności dotyczacych siły woli

• Zaznajomi się i przedstawi konsekwencje „gorących” i „chłodnych” decyzji

• Określi aktualny poziom swojego uporu i determinacji

• Określi korzyści, jakie chce uzyskać z treningu wytrwałości

• Zastosuje zasady samodyscypliny do własnego planu

• Wdroży w swoje działanie w postaci prostych postanowień

• Skonstruje własny system śledzenia postępów (monitoring)

• Rozróżni cele zadaniowe i rozwojowe

• Skupi swoją energię i działanie na rozwoju swojej wytrwałości i pasji

• Uformuje umiejętności wymagające ćwiczeń i doskonalenia

• Stworzy kierunki działań służących pokonaniu odwlekania

• Przygotuje plan wzmocnienia swojej motywacji

• Wprowadzi pomysły zwiększenia odporności na stres

• Ustali sposoby pokonywania przeszkód

• Przedstawi program dokonywanych zmian

• Stworzy sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami

• Określi działania związane z braniem odpowiedzialności za siebie

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)