Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW888-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Pojęcie, funkcje i cel rachunkowości zarządczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i komptetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych. Zaliczenie na podstawie kolokwium, kartkówki, prezentacji, aktywności.

Pełny opis:

1. Pojęcie i rola rachunkowości zarządczej. Zadania i odpowiedzialność specjalistów rachunkowości zarządczej. Organizacja zajęć.

2. Natura kosztów, informacje o kosztach w procesie podejmowania decyzji, problemy pomiaru kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej

3., 4. Systemy rachunku kosztów: zleceniowy i procesowy, wykorzystanie informacji o kosztach do decyzji menedżerskich

5.,6. Rachunek kosztów działań - Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Analiza porównawcza kalkulacji doliczeniowej i ABC oraz jej wpływ na decyzje menedżerów

7. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, rachunek kosztów docelowych oraz Kaizen Costing

8., 9. Analiza koszty- rozmiary produkcji-zysk, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji krótkookresowych

10. Kontrola w zarządzaniu, architektura organizacji, problemy budowania kontraktów z różnymi agentami firmy, rachunkowość odpowiedzialności, ośrodki kosztów, przychodów, rentowności.

11. Cele i budowa systemu pomiaru i oceny efektów działalności, ocena wykonania menedżerów: zysk księgowy, ROI, zysk rezydualny, EVA

12.,13.,14. Strategiczna Karta Wyników. Wdrażanie kompleksowych systemów pomiarów wykonania. Wspomaganie decyzji menedżerskich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Świderska G. (red). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. tom 1 i 2. Difin. Warszawa. 2003

Studia przypadków:

Sony Corporation: The Walkman Line, HBC 9 – 195 – 076

Owens&Minor, Inc. HBC 9 -100-055

Prestige Telephone Company, HBC 9 – 197-097

Daniel Dobbins Distillery, Inc., HBC 9 -189-065

Sky Air

Vyaderm Pharmaceuticals, HBC 9 -101 - 019

Verizon Communications, Inc.: Implementing a Human Resources Balance Scorecard, HBC 9 -101 -102

Citibank: Performance Evaluation, HBC 9 – 198 – 048

Measurement and Management at CitySoft, HBC 9 -100- 056

Literatura uzupełniająca: Sobańska I. (red.). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2010

Kaplan R., Norton D., Strategiczna Karta Wyników. PWN 2002)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę związaną z problematyką rachunkowości zarządczej, zna zadania i zakresy odpowiedzialności specjalistów rachunkowości zarządczej, ma wiedzę dotyczącą modeli rachunku kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych oraz wie w jaki sposób koszty wpływają na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Student rozumie proces podejmowania decyzji i jego implikacje dla rachunkowości zarządczej.

Umiejętności

Student umie klasyfikować koszty, potrafi samodzielnie wybrać właściwą metodę rachunku kalkulacyjnego, uzasadnić wybór metody oraz dokonać kalkulacji kosztów według tej metody. Student potrafi dokonać analizy firmy na podstawie rachunków kalkulacji kosztów oraz podjąć podstawowe decyzje zarządcze na podstawie wyników kalkulacji. Student analizuje praktyczne studia przypadków związane z klasyfikacją kosztów, potrafi zidentyfikować problem oraz zaproponować rozwiązanie. Student potrafi obliczyć podstawowe finansowe mierniki wykonania w centrach odpowiedzialności oraz uzasadnić ograniczenia ich stosowania. Student potrafi stworzyć dla organizacji ogólny projekt Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard).

Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji studiów przypadków. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny na koniec semestru, kartkówka w trakcie semestru, prezentacja wybranego studium przypadku HBS wraz z propozycją rozwiązania problemu (w zespołach), aktywność w trakcie zajęć, prace domowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)