Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja transformująca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW889-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja transformująca
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Gdy druga strona nie daje się przekonać, jest to bardzo frustrujące. Ten warsztat ma na celu znajdowanie rozwiązań w sytuacji sporu i postrzegania sprzecznych celów między ludźmi. Uczy kontaktu, zachowania swojego terytorium i skuteczności w działaniu. Pomaga w ochronie własnych interesów, komunikowaniu się i realizacji podjętych celów.

1. Forma zajeć: warsztat

2. Dla specjalizacji: zajecia do wyboru (lata I-V)

3. Forma zaliczenia: obecność, aktywność, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie i wprowadzenie do praktyki:

• Znaczenie sytuacji spornych i konfliktowych

• Krzyżak konfliktu

• Własny styl radzenia sobie z konfliktami

• Konflikt, czyli różnice

• Problemy między ludźmi

• Osądzanie a opis

• Model posiadania problemu

• Dopasowanie, czyli zgoda

• Słuchanie odzwierciedlające

• Przeszkody komunikacyjne

• Zgłaszanie potrzeb

• Budowanie partnerstwa

• Zgłaszanie obaw i wątpliwości

• Opis rozbieżności

• Rozwiązywanie konfliktów

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bolstad R., Komunikacja transformująca, Metamorfoza, Wrocław 2013

• Patterson K., Grenny J. i in., Trudna sztuka konfrontacji, MT Biznes, Warszawa 2007

• Edelmann R., J., Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk 2003

Literatura uzupełniająca

• Gordon T., Burch N., Jak dobrze żyć z ludźmi. IW PAX, Warszawa 2001Prior R.,O’Connor J.,, NLP a związki, Poznań 2003,

• Benien K., Jak prowadzić trudne rozmowy, Wyd. WAM, Kraków 2005

• Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym, Wyd. Jedność, Kielce 2005

• Rosenberg M.,B., Porozumienie bez przemocy, Wyd. J. Santorski, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• ustali swoje nastawienie wobec sytuacji konfliktowych

• rozpozna własny styl radzenia sobie z konfliktami

• oceni szanse i zagrożenia trudnych sytuacji i wydarzeń

• określi wady i zalety stylów radzenia sobie z konfliktami

• wyznaczy cele ważnych rozmów

• rozpozna przestrzeń posiadania problemu (ownership problems)

• pozna strategie działania, gdy ktoś ma problem

• przećwiczy sposoby kierowania uwagi na potrzeby partnera

• zastosuje techniki aktywnego słuchania

• przygotuje opis swoich potrzeb

• przedstawi swój punkt widzenia

• przygotuje komunikat Ja (I message)

• rozpozna typowe blokady komunikacyjne

• nauczy się elastycznego prowadzenia trudnych rozmów

• poradzi sobie z napięciem emocjonalnym w rozmowach

• znajdzie rozwiązania napięć i konfliktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)