Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza i finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1RZF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza i finansowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie roli i funkcji rachunku kosztów oraz jego tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji. Zapoznanie z zasadami klasyfikacji kosztów według różnych kryteriów, a także z metodami ich kalkulacji.

Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich. Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności, ocena efektywności działania. Strategiczna Karta Wyników. Studenci zdobędą umiejętności i kompetencje analizowania wpływu kosztów na efektywność zarządzania funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania podstawowych decyzji menedżerskich, planowania w jednostkach gospodarczych.

Pełny opis:

1. Rola i funkcje rachunku kosztów. Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów, etapy ewidencji i rozliczania kosztów, arkusz rozliczeniowy kosztów.

2. Kalkulacja kosztów - pojęcie, przedmiot, podmiot, rodzaje, metody, kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego według ustawy o rachunkowości. Kalkulacja podziałowa – prosta, współczynnikowa, fazowa.

3. Kalkulacja doliczeniowa – zleceniowa, asortymentowa.

4. Rachunek kosztów działań - Activity Based Costing w zarządzaniu efektywnością zasobów. Analiza porównawcza kalkulacji doliczeniowej i ABC oraz jej wpływ na decyzje menedżerów

5. Analiza koszty- rozmiary produkcji-zysk (Cost Volume Profit), wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w podejmowaniu decyzji krótkookresowych

6. Kontrola w zarządzaniu, cele i budowa systemu pomiaru i oceny efektów działalności, ocena wykonania menedżerów, Strategiczna Karta Wyników. Wdrażanie kompleksowych systemów pomiarów wykonania. Wspomaganie decyzji menedżerskich.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Świderska G. (red). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. tom 1 i 2. Difin. Warszawa. 2003

Studia przypadków:

Sony Corporation: The Walkman Line, HBC 9 – 195 – 076

Owens&Minor, Inc. HBC 9 -100-055

Prestige Telephone Company, HBC 9 – 197-097

Verizon Communications, Inc.: Implementing a Human Resources Balance Scorecard, HBC 9 -101 -102

Citibank: Performance Evaluation, HBC 9 – 198 – 048

Literatura uzupełniająca: Sobańska I. (red.). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2010

Kaplan R., Norton D., Strategiczna Karta Wyników. PWN 2002)

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

Student ma wiedzę związaną z problematyką rachunkowości zarządczej i finansowej, zna zadania i zakresy odpowiedzialności specjalistów rachunkowości, ma wiedzę dotyczącą modeli rachunku kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych oraz wie w jaki sposób koszty wpływają na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Student rozumie proces podejmowania decyzji i jego implikacje dla rachunkowości zarządczej.

B) Umiejętności

Student umie klasyfikować koszty, potrafi samodzielnie wybrać właściwą metodę rachunku kalkulacyjnego, uzasadnić wybór metody oraz dokonać kalkulacji kosztów według tej metody. Student potrafi dokonać analizy firmy na podstawie rachunków kalkulacji kosztów oraz podjąć podstawowe decyzje zarządcze na podstawie wyników kalkulacji. Student analizuje praktyczne studia przypadków związane z klasyfikacją kosztów, potrafi zidentyfikować problem oraz zaproponować rozwiązanie. Student potrafi obliczyć podstawowe finansowe mierniki wykonania w centrach odpowiedzialności oraz uzasadnić ograniczenia ich stosowania. Student potrafi stworzyć dla organizacji ogólny projekt Strategicznej Karty Wyników

C) Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas analiz studiów przypadków. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji studiów przypadków. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe – 40 pkt

Studium przypadku – 20 pkt

Kartkówki podczas zajęć – 20 pkt

Prace domowe i podczas zajęć – 20 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)