Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-DK-EZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza podstawowych zasad etycznych w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną – zarówno w kontekście diagnozy, jak i oddziaływań

terapeutycznych. Wybrane dylematy etyczne będą analizowane na przykładach z pracy klinicznej osób prowadzących.

Literatura:

Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska M. (2005). Model zawodowy psychologa klinicznego. W: H. Sęk (red.). Psychologia kliniczna. T.I. (s. 299–323).

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2007). O ograniczeniach stosowania testów psychologicznych w procesie diagnozowania dzieci. W: A. Brzezińska, Z. Toeplitz (red.).

Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. (s. 63–73). Wydawnicwo SWPS Academica.

Resler–Maj, A.(2007) Wywiad z dzieckiem – dylematy etyczne. (W): A. Brzezińska, Z. Toeplitz (red): Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. (s. 75–99) Wydawnicwo SWPS Academica.

Schier, K. (2007). Problemy etyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. W: A.I.Brzezińska, Z. Toeplitz (red.). Problemy etyczne w badaniach i interwencji

psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, (s. 223–236). Warszawa:Wydawnictwo SWPS Academica.

Efekty uczenia się:

Słuchacz zna i rozumie zasady etyczne obowiązujące psychologa w pracy z dzieckiem i jego rodziną

Słuchacz rozumie specyfikę dzieci i adolescentów jako klienta psychologa i wynikające z niej zasady postępowania

Słuchacz zna zasady zawierania kontraktu z dzieckiem i adolescentem oraz z jego rodzicami przed rozpoczęciem procesu diagnostycznego

Słuchacz rozumie konieczność ustawicznego kształcenia się i pogłębiania umiejętności zawodowych psychologa klinicznego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)