Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Preliminary internship

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-PZAW-WST
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Preliminary internship
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) 1 / Completed 1st year of studies

2 / Preliminary internship is unpaid (volunteering) and cannot be carried out in a permanent workplace.

3 / Before starting the internship, the student is obliged to:

a) get acquainted with the rules of internship, in particular with the conditions for completing the internship,

b) agree on the program and conditions of internship with the tutor in the Institution, in accordance with the 7 goals of student internships,

c) obtain approval of the program and the term of the internship from the Vice-Dean for Student Affairs.


Skrócony opis:

Praktyka wstępna

- jest adresowana do studentów lat 2 i 3

- trwa co najmniej 50 h

- realizuje co najmniej 4 z 7 celów określonych w regulaminie praktyk studenckich

- polega na realizacji praktyki zgodnie z ustalonym programem przez instytucje organizująca praktykę (zgodnie z regulaminem praktyk studenckich)

- ma charakter wolontariatu

Pełny opis:

Funkcja: kształcenie podstawowych umiejętności psychologicznych; wstępna orientacja w potencjalnych ścieżkach rozwoju zawodowego.

Ustala się następujące formy organizacji praktyk wstępnych:

a) Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki,

b) Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Psychologii lub przez działające na Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA) oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych,

c) W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z programem nauczania na studiach organizowanych przez Wydział Psychologii UW, m.in.: realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich, udział w akcjach promujących Uniwersytet, organizacja życia naukowego Uniwersytetu.

Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Psychologii i Instytucją organizującą praktykę przed jej rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany:

a) zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki,

b) uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Instytucji zgodnym z 7 wymiarami praktyk studenckich,

c) uzyskać akceptację programu i terminu praktyki u Prodziekana ds. Studenckich.

Efekty uczenia się:

Student realizuje co najmniej 4 z 7 poniższych celów:

WIEDZA

1/student pozna strukturę organizacyjną, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, proces planowania pracy, zasady kontroli,

2/ student zapozna się ze specyfiką środowiska zawodowego,

UMIEJĘTNOŚCI

3/ student wykształci konkretne umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

4/ student wykształci umiejętność skutecznego komunikowania się w organizacji,

5/ student udoskonali umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

POSTAWY

6/ student udoskonali umiejętność organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienność, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

7/ student poszerzy wiedzę zdobytą na studiach i rozwinie umiejętności jej wykorzystania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)