Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO7-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dla lat II-IV

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat psychometrycznych aspektów pomiaru inteligencji. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z dostępnymi testami inteligencji oraz przedstawione zostaną problemy związane z tworzeniem i używaniem testów inteligencji.

Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:

Wiedza

- znajomość różnych podejść do inteligencji

- znajomość metod pomiaru inteligencji

- znajomość dostępnych testów inteligencji

Postawy

- student potrafi ocenić test inteligencji pod względem jego właściwości psychometrycznych

- student ma świadomość tego jak wygląda prawidłowa diagnoza testem inteligencji

Umiejętności

- umiejętność wybierania adekwatnych metod analizy rzetelności i trafności

- umiejętność analizy statystycznej podstawowych właściwości psychometrycznych testu inteligencji

- umiejętność tworzenia raportów empirycznych z badań z użyciem testu inteligencji

Metody i kryteria oceniania:
Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)