Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Lata studiów III-V

1) w I serii V rok

2) w kolejnych III-V

3) kolejność zapisów

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Pełny opis:

Realizowane tematy:

- Wprowadzenie w problematykę diagnozy psychologicznej dziecka;

- wprowadzenie teoretyczne w problematykę zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, prezentacja nagrań video przedstawiających badanie dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD);

- wywiad i obserwacja w procesie diagnozy dziecka z podejrzeniem ASD;

- diagnoza różnicowa;

- diagnoza funkcjonalna;

- standardowe narzędzia diagnostyczne w procesie diagnozowania dziecka z podejrzeniem ASD;

- aspekty etyczne diagnozowania dzieci;

- ćwiczenia praktyczne obejmujące przygotowanie opinii z badania dziecka.

Literatura:

Podręczniki do testów.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Brzezińska A.I. i Toeplitz Z. (2007). Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży.

Pisula E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pisula, E. (2010). Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Stemplewska- Żakowicz K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szustrowa T. (red) (1987). Swobodne techniki diagnostyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wolańczyk, T. i Komender, J. (red.) (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

World Health Organization (1992). International classiffcation of diseases. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi określić, na czym polegają specyfika i aspekty etyczne pracy z dzieckiem;

- zna zastosowanie swobodnych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- zna konstrukcję, ograniczenia i zastosowania standardowych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- rozumie pojęcia diagnozy różnicowej i diagnozy funkcjonalnej;

- potrafi przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka;

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń uzyskanych danych i potrafi je uwzględnić w procesie interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie na podstawie prac wykonanych w trakcie trwania zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Madejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)