Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB1Z-5
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Zajęcia obligatoryjne Psychologia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien interesować się teoretycznymi podstawami nauki, posiadać umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest przeznaczony dla studentów wydziału psychologii i umożliwia zdobycie wiedzy na temat filozoficznych problemów związanych z tą dziedziną wiedzy. Celem wykładu jest przekazanie studentom psychologii wiedzy na temat wybranych koncepcji filozoficznych, w szczególności: koncepcji z zakresu filozofii człowieka, filozofii umysłu oraz filozofii nauki.

Pełny opis:

Wykład jest przeznaczony dla studentów wydziału psychologii i umożliwia zdobycie wiedzy na temat filozoficznych problemów związanych z tą dziedziną wiedzy. Celem wykładu jest przekazanie studentom psychologii wiedzy na temat wybranych koncepcji filozoficznych, w szczególności: koncepcji z zakresu filozofii człowieka, filozofii umysłu oraz filozofii nauki.

Zagadnienia:

I. Klasyczny racjonalizm

Wiedza jako odzwierciedlenia ładu panującego w świecie przy uznaniu dualizmu umysł-ciało. Przekonanie o rozumności świata i jego uporządkowaniu wywodzi się od Heraklita, który wprowadził do filozofii pojęcie rozumu (logos), który rządzi światem. Przedstawicielami klasycznego racjonalizmu byli Platon (427 - 347 p.n.e.) oraz Arystoteles (384 - 322 p.n.e.).

II. Nowożytny empiryzm

Wiedza jako efekt bodźców zmysłowych.

Współczesna koncepcja empiryzmu została wysunięta przez Francisa Bacona (1561- 1626) , a następnie rozwinięta przez Johna Locke’a (1632 -1704), George’a Berkeleya oraz Davida Hume’a (1711 – 1776).

III. Oświecenie oraz idea postępu

Wiedza jako emancypacja rozumu.

Wg Immanuela Kanta (1724 - 1804) człowiek jest istotą rozumną, zdolną do samodzielnego działania, ale nigdy tych możliwości nie wykorzystał. Emancypacja rozumu ma umożliwić radykalną przemianę we wszystkich dziedzinach życia. Antoine Condorcet (1743 - 1794) spopularyzował teorię postępu, której kluczem była kumulatywna teoria poznania.

IV. Ewolucjonizm

Człowiek jest jednym z gatunków zwierząt.

Artur Schopenhauer (1788 – 1860) uznał, że ludzie mają bezpośredni dostęp jedynie do własnego wnętrza. Człowiek jest uwarunkowany podstawowymi irracjonalnymi popędami. Ewolucjonizm Herberta Spencera (1820 – 1903) wskazał, że ewolucja polega na stopniowym, różnicowaniu się części.

V. Współczesna filozofia nauki

Problemy współczesnej filozofii nauki odnoszą się do teorii poznania (behawioryzm-kognitywistyka), uwzględniają problem czasu i sposobu rozwijania wiedzy (ewolucja - rewolucja), odnoszą się także do relacji pomiędzy wiedza i władzą.

Literatura:

Platon, Państwo, VII księga; Arystoteles, Zachęta do filozofii (Protreptikós), John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, David Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Immanuel Kant, Spór fakultetów : wznowione pytanie czy rodzaj ludzki stale zmierza ku temu, co lepsze? Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Herbert Spencer, Zasady socjologii, Noam Chomsky, O naturze i języku, Thomas Kuhn Struktura rewolucji naukowych, Michel Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze filozofii człowieka;

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze filozofii umysłu;

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze filozofii człwieka;

Nabyte umiejętności:

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;

- poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną

- stosuje podstawowe typowe strategie argumentacyjne oraz uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw;

- wykrywa zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturowymi;

- samodzielnie formułuje i stawia tezy filozoficzne oraz artykułuje własne poglądy;

- konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek danego stanowiska

Nabyte kompetencje społeczne:

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania;

- samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze;

- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;

- rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego;

- ma świadomość znaczenia dziedzictwa z zakresu filozofii dla rozumienia problemów psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania (w jęz. polskim – jeśli zajęcia są prowadzone w jęz. polskim):

Egzamin ustny lub egzamin pisemny, którego podstawą jest rozwiązanie testu z pytaniami zamkniętymi (sprawdzanie wiedzy) oraz otwartymi (sprawdzenie umiejętności) i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.

30- 26 pkt ocena bardzo dobra

25-21 pkt ocena dobra

20-16 pkt ocena dostateczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Gawin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)