Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa dodatkowa 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-PZAW-DOD2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa dodatkowa 2
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student realizuje co najmniej 4 z 7 poniższych celów:

WIEDZA

1/student pozna strukturę organizacyjną, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, proces planowania pracy, zasady kontroli,

UMIEJĘTNOŚCI

2/ student zapozna się ze specyfiką środowiska zawodowego,

3/ student wykształci konkretne umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

4/ student wykształci umiejętność skutecznego komunikowania się w organizacji,

5/ student udoskonali umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

POSTAWY

6/ student udoskonali umiejętność organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienność, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

7/ student poszerzy wiedzę zdobytą na studiach i rozwinie umiejętności jej wykorzystania

Efekty uczenia się:

Student realizuje co najmniej 4 z 7 poniższych celów:

WIEDZA

1/student pozna strukturę organizacyjną, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, proces planowania pracy, zasady kontroli,

UMIEJĘTNOŚCI

2/ student zapozna się ze specyfiką środowiska zawodowego,

3/ student wykształci konkretne umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

4/ student wykształci umiejętność skutecznego komunikowania się w organizacji,

5/ student udoskonali umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

POSTAWY

6/ student udoskonali umiejętność organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienność, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

7/ student poszerzy wiedzę zdobytą na studiach i rozwinie umiejętności jej wykorzystania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)