Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa podstawowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-PZAW-POD
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa podstawowa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowa praktyka zawodowa:

- jest adresowana do studentów 4 i 5 roku

- trwa co najmniej 100 h

- realizuje co najmniej 5 z 7 celów określonych w regulaminie praktyk studenckich

- polega na realizacji praktyki zgodnie z ustalonym programem prze instytucje organizująca praktykę (zgodnie z regulaminem praktyk studenckich)

Efekty uczenia się:

Student realizuje co najmniej 4 z 7 poniższych celów:

WIEDZA

1/student pozna strukturę organizacyjną, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, proces planowania pracy, zasady kontroli,

UMIEJĘTNOŚCI

2/ student zapozna się ze specyfiką środowiska zawodowego,

3/ student wykształci konkretne umiejętności zawodowe związane bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,

4/ student wykształci umiejętność skutecznego komunikowania się w organizacji,

5/ student udoskonali umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

POSTAWY

6/ student udoskonali umiejętność organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienność, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

7/ student poszerzy wiedzę zdobytą na studiach i rozwinie umiejętności jej wykorzystania

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dziurla
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Pełny opis:

Funkcja: kształtowanie umiejętności zawodowych - specjalizacja zawodowa.

Ustala się następujące formy organizacji praktyk podstawowych:

a) Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Instytucją, a Wydział sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyki,

b) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem studiów,

c) Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Wydział Psychologii lub przez działające na Uniwersytecie Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów (BZPA) oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych,

d) W ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalającej osiągnąć cele praktyki zgodnie z programem nauczania na studiach organizowanych przez Wydział Psychologii UW, m.in.: realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych, udział w zleconych Uniwersytetowi projektach, np. wdrożeniowych, organizowanie spotkań z młodzieżą szkół średnich, udział w akcjach promujących Uniwersytet, organizacja życia naukowego Uniwersytetu.

Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Psychologii i Instytucją organizującą praktykę przed jej rozpoczęciem.

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany:

a) zapoznać się z zasadami odbywania praktyki, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyki,

b) uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem w Instytucji zgodnym z 7 celami praktyk zawodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)