Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing i Public Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP11-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing i Public Relations
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

Znajomość podstaw ekonomii oraz podstaw psychologii zachowań konsumenta

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom podstaw działań marketingowych i komunikacji z klientem/konsumentem i działań z zakresu Public Relations, ich skuteczności, budowania strategii, tradycyjnych i nowoczesnych form.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. Student zna czynniki psychologiczne oddziałujące na indywidualne wybory finansowe

W2.Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu psychologii konsumenta

W3. Student zna mechanizmy reklamy i wiodące narzędzia marketingowe

W4. Student rozumie mechanizmy psychologiczne leżące u podłoża decyzji konsumenckich

W5. Student rozumie mechanizmy działania reklamy

W6. Student ma wiedzę na temat metod badawczych: metody ilościowe, jakościowe, analiza danych wtórnych, big data

W7. Student zna techniki służące analizie danych w aplikacyjnych badaniach społecznych

W8. Student zna narzędzia służące zbieraniu danych w aplikacyjnych badaniach społecznych

W9. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii

W10 . Student zna kluczowe zagadnienia ekonomii behawioralnej

W11. Student zna różnice w podejściu ekonomii klasycznej, ekonomii behawioralnej i psychologii finansowej w odniesieniu do indywidualnych decyzji finansowych

W12. Student zna różnice w podejściu ekonomii klasycznej, ekonomii behawioralnej i psychologii finansowej w odniesieniu do decyzji konsumenckich

b. Umiejętności

U1.Student posługuje się podstawową terminologią ekonomiczną i zaawansowaną terminologią psychologiczną z zakresu psychologii biznesu.

U2.Student potrafi ocenić poprawność narzędzi badawczych oraz zaplanować i przeprowadzić badania społeczne na potrzeby analizy lub predykcji zachowań konsumenckich lub indywidualnych zachowań finansowych

U3. Student potrafi przeanalizować dane pochodzące z badań społecznych oraz wyciągnąć z nich użyteczne aplikacyjnie wnioski

U3. Student potrafi wskazać czynniki indywidualne mogące oddziaływać na konkretne wybory konsumenckie i finansowe

U4. Student potrafi dokonać analizy czynników (wewnętrznych i zewnętrznych, względnie stałych i sytuacyjnych) mogących oddziaływać na decyzje konsumenckie i finansowe w kontekście wprowadzania na rynek nowych towarów i usług.

U5. Student potrafi ocenić strategie marketingowe i reklamowe z perspektywy dopasowania do celów i promowanego produktu lub usługi

U6.Student potrafi znaleźć literaturę psychologiczną i ekonomiczną dotyczącą zagadnień związanych z psychologią biznesu, krytycznie analizować i oceniać wyniki badań naukowych;

c. Kompetencje społeczne:

KS1. Student jest świadomy różnorodności interesów osób zainteresowanych wynikami pracy psychologa ekonomicznego.

KS2. Student z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, poziomu edukacji, grupy społecznej, wyznania czy kultury zleceniodawców oraz konsumentów i innych uczestników rynku.

KS3.Student rozumie konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy.

KS4. Student potrafi współpracować w zespole.

KS5. Student potrafi argumentować swoje opinie.

KS6. Student rozumie i przestrzega zasad etyki pracy w biznesie oraz zasad etyki w badaniach społecznych.

KS7. Potrafi sprowokować, przygotować i poprowadzić dyskusję naukową. Potrafi w niej uczestniczyć w sposób konstruktywny; słucha wypowiedzi innych uczestników dyskusji z szacunkiem i uwagą.

KS8. Potrafi przedstawić opinię krytycznie odnoszącą się do materiałów dotyczących psychologii przedstawianych w mediach.

KS9.Wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi.

KS10. Rozumie relacje między teorią a praktyką psychologiczną.

KS11.Ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby.

KS12. Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej i wyznania.

KS13.Ma poczucie odpowiedzialności za wykorzystywanie posiadanej wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych.

KS14.Potrafi nawiązać dobry, niezagrażający kontakt z klientami.

KS15. Przestrzega zasad kodeksu etyki psychologa w odniesieniu do specyfiki wybranej specjalizacji.

KS16. Potrafi współpracować w zespole.

KS17. Rozumie, że złożony charakter powiązań między badaniami psychologicznymi a innymi obszarami wiedzy sprawia, że dziedziny te stale się rozwijają, z czego wynika konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy.

KS18. Jest świadom własnych ograniczeń jako psychologa i wie kiedy zwrócić się do ekspertów we właściwej dziedzinie nauki lub praktyki.

KS19. Potrafi zaplanować swoją działalność zawodową w kontekście potrzeb rynku pracy

KS20. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do podejmowania lub wspierania działań przedsiębiorczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Sekścińska, Urszula Widelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zasady i instrumenty działalności marketingowej przedsiębiorstwa

2. Decyzje marketingowe – wymiar strategiczny (STPM)

3. Decyzje produktowe

4. Decyzje dystrybucyjne

5. Decyzje promocyjne

6. Decyzje cenowe

7. Public Relations - istota i narzędzia działania

Literatura:

Kotler, P., Keller, K.L. (2012), Marketing, Rebis, Poznań

Podstawka K., Marketing menedżerski. Standardy, procedury, strategie, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2008

Kotler P., Kartajaya, H., Setiawian, I. (2010). Marketing 3.0” MT Biznes, Warszawa.

Kotler P., Kartajaya, H., Setiawian, I.(2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. MT Biznes. Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)