Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje w otoczeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3/9-O1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacje w otoczeniu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Wspieranie rozwoju osobowości
Strona przedmiotu: http://spop.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs ‘Organizacje w otoczeniu’ jest jednym z wykładów wprowadzających do specjalizacji psychologii organizacji i pracy. Podstawowym celem jest opis zróżnicowania strategicznego technologicznego i strukturalnego organizacji jako funkcji adaptacji do otoczenia, oraz wpływu tego zróżnicowania na zarządzanie ludźmi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Wiedza: po ukończeniu przedmiotu student

▫ potrafi opisać przełomowe punkty w ewolucji koncepcji zarządzania i psychologii organizacji (ich gospodarcze, techniczne, społeczne i polityczne uwarunkowania; najważniejsze teorie, badania i rekomendacje; konsekwencje);

▫ rozumie najważniejsze pojęcia w zakresie strategii organizacji, umie scharakteryzować wybrane szkoły definiowania strategii organizacji; opisać kilka popularnych metod analizy strategicznej, oraz podać najpopularniejsze wybory strategiczne wraz z przykładami organizacji, które je stosowały;

▫ potrafi scharakteryzować wymiary opisu i analizy struktur organizacyjnych; czynniki wpływające na ich kształtowanie, opisać podstawowe typy struktur organizacyjnych (rozpoznać je w realnych organizacjach) oraz ich konsekwencje dla procesów decyzyjnych, efektywności i stosunków społecznych;

▫ potrafi zdefiniować funkcję i zakres przedmiotowy Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacjach; opisać ewolucję teorii, celów, narzędzi i struktur zarządzania personelem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Rafał Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Ewolucja organizacji, teorii zarządzania i psychologii organizacji (naukowe zarządzanie, klasyczna szkoła organizacji, teoria biurokracji, nurt human relations, szkoła ilościowa, podejście systemowe, teoria gier, szkoła behawioralna, podejście sytuacyjne zarządzanie scenariuszowe, japońska filozofia zarządzania, kultura organizacyjna, podejście systemowo-interpretacyjne).

2. Otoczenie organizacji (definicja otoczenia organizacji, typologia składowych otoczenia, granice organizacji i relacje organizacji z otoczeniem – strategia, złożoność i niepewność otoczenia, wpływ otoczenia wybrane narzędzia opisu i analizy otoczenia)

3. Strategie organizacji (definicje strategii, szkoły strategii, idee kierunkujące – wizja, misja, wartości, hierarchia celów organizacyjnych, wybrane metody analizy strategicznej, typologie strategii, wdrażanie strategii – zrównoważona karta wyników).

4. Technologia i jej wpływ na organizację (definicje technologii, typologie technologii, wpływ technologii na strategię, strukturę organizacji i procesy wewnątrzorganizacyjne)

5. Struktury organizacji (elementy struktury organizacyjnej, uwarunkowania struktur organizacyjnych, fizyczne aspekty struktury organizacji, typy struktur – proste, funkcjonalne, dywizjonalne, macierzowe, projektowe, sieciowe; tendencje centralizacyjne i decentralizacyjne; proces rozwoju organizacji – wzrosty i nieuniknione kryzysy; struktury ponadorganizacyjne i podstawowe formy prawne organizacji)

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (podstawowe koncepcje i modele funkcji personalnej, cele i mierniki efektywności, funkcje i zadania specjalistów HR).

7. Zagadnienia etyczne w pracy psychologa w organizacji.

Literatura:

Obowiązkowa:

▫ Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: PWN [r. 1-6, 8]

▫ Oleksyn, T. (2008).Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kraków: Oficyna [r. 1-2]

▫ Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna ekonomiczna. [ss. 19-83]

▫ Baron, A. & Armstrong, M. (2008). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Kraków: Wolters Kluwer [cz. 1]

▫ Reilly, P. & Williams, T. (2009). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna. [r. 1,2]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)