Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening negocjacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-F2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening negocjacyjny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ćwiczenia do wyboru dla studentów specjalizacji Psychologia organizacji i pracy na V roku studiów (2 rok specjalizacji)

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom systematycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności przygotowania, prowadzenia i analizy (z perspektywy uczestnika, doradcy, nauczyciela lub trzeciej strony) procesu negocjacji. Większość zajęć ma charakter ćwiczeń opartych na grach negocjacyjnych. Prezentacje i dyskusje przeczytanych tekstów służą wskazaniu możliwości wykorzystania mechanizmów psychologicznych wpływających na przebieg i wyniki negocjacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza - po ukończeniu przedmiotu student:

* zna podstawowe terminy wykorzystywane w analizie sytuacji, przygotowaniach i strukturalizacji negocjacji

* zna najbardziej rozpowszechnione modele negocjacji

* potrafi podać przykłady mechanizmów psychologicznych wpływających na proces i wynik negocjacji

Umiejętności - po ukończeniu przedmiotu student:

* jest świadomy wyboru określonej strategii negocjacyjnej i konsekwencji tego wyboru

* potrafi zaplanować i uzasadnić proponowaną procedurę negocjacji

* potrafi analizować własne interesy i interesy partnerów w negocjacjach oraz oddzielać te interesy od prezentowanych ofert i żądań

* świadomie używa różnych technik komunikacji i wpływu

* potrafi szukać obszarów konfliktu, w których można budować korzystne porozumienia i stosować różne sposoby budowania tych porozumień

* rozumie procesy zachodzące między stronami i wewnątrz zespołów negocjacyjnych – potrafi je przedstawić inny osobom i zaproponować rozwiązania usprawniające proces negocjacji

* potrafi przygotować się i przeprowadzić negocjacje w typowych sytuacjach życiowych i zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Rafał Stefański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Większość zajęć ma charakter ćwiczeń opartych na grach symulacyjnych. W tych zajęciach sekwencja zajęć i przygotowania do nich jest następująca:

* przed zajęciami (praca domowa) uczestnicy samodzielnie lub w małych zespołach przygotowują się do rozegrania negocjacji – zapis przygotowań jest przekazywany prowadzącemu i podlega ocenie

* uczestnicy rozgrywają grę symulacyjną, której przebieg i wyniki są przedmiotem wspólnej dyskusji

* zajęcia kończy wprowadzenie tematu kolejnych zajęć (prezentacja, dyskusja lub wskazanie literatury) – przedstawienie pojęć, schematów, technik, które będą podstawą ćwiczenia na kolejnych zajęciach.

Część zajęć jest poświęcona przeglądowi mechanizmów psychologicznych wpływających na proces i wyniki negocjacji. Przegląd jest przygotowywany przez studentów (jako praca domowa), a następnie prezentowany i dyskutowany na zajęciach.

Kurs kończy rozbudowane studium przypadku przygotowane przez studentów (np. analiza złożonej sytuacji i/lub procesu negocjacyjnego lub projekt przygotowania do rozbudowanych negocjacji)

Literatura:

Barry, B., Lewicki, R.J. i Saunder, D.M. (2011). Zasady negocjacji. Rebis.

Bazermann, M.H. & Neale, M.A. (1997). Negocjując racjonalnie. Olsztyn PTP/LIBRA.

Fisher, R. & Ury, W. (1990). Dochodząc do TAK. Warszawa: PWE.

Lax, D.A. & Sebenius, J.K. (2004). Trzy wymiary Negocjacji, Harvard Business Review Polska, 3 (13), 60-73.

Ury, W. (2007). Odchodząc od NIE. Warszawa: PWE.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)