Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP306-08
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

- specjalizacja 306

- rok IV-V

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniu codziennej koegzystencji osób z doświadczeniami niepełnoprawności i osób bez takich doświadczeń w takich obszarach, jak: szkoła, praca, czas wolny. Problem integracji jest poruszany z obu omawianych perspektyw. Podczas seminarium w sposób krytyczny omawiane są najnowsze zjawiska w obszarze integracji środowisk osób niepełnosprawnych i sprawnych z uwagi na skuteczność ich oddziaływań. Podstawą analizy poruszanych problemów będzie perspektywa kulturowa. Studenci zyskają najnowsza wiedzę na temat włączania osób niepełnosprawnych w główny nurt zjawisk społeczno-kulturowych.

Efekty uczenia się:

• Zdobycie wiedzy na temat powstawania uprzedzeń i stereotypów oraz kształtowania pozytywnego i złożonego obrazu osób z niepełnosprawnością.

• Rozwijanie umiejętności organizowania zajęć informacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli dotyczących niepełnosprawności (w szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum)

• Rozwijanie umiejętności reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnością wobec instytucji zewnętrznych

• Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej umieszczania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

• Rozwijanie umiejętności wsparcia osób niepełnosprawnych w różnych środowiskach społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Dziurla, Joanna Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Blok I: Wprowadzenie. Aspekty społeczne i kulturowe niepełnosprawności:

(1) Społeczny model niepełnosprawności. Jak społeczeństwo wpływa na powstawanie niepełnosprawności? Własne doświadczenia, obawy związane z niepełnosprawnością.

(2) Postawy, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja osób z niepełnosprawnością. Obraz społeczny osób z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne w mediach. Jak środki masowego przekazu pokazują osoby niepełnosprawne, jakie mogą być tego konsekwencje?

(3) Perspektywa kulturowa niepełnosprawności. Podstawowe pojęcia psychologii międzykulturowej. Proces enkulturacji, jako sposób tworzenia relacji międzykulturowych

(4) Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu kulturalnym społeczeństwa. Udział osób z niepełnosprawnością w tworzeniu życia kulturalnego społeczeństwa

Blok II: Wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnością

(5) Integracja w edukacji. Mity i fakty. Organizacja procesu dydaktycznego i przestrzeni szkolnej dla uczniów z niepełnosprawnością. Postawy uczniów sprawnych wobec niepełnosprawnych rówieśników.

(6) Możliwości kształtowania i modyfikacji postaw wobec osób z niepełnosprawnością. Przygotowanie propozycji programu profilaktyki uprzedzeń i stereotypów (np. zajęć warsztatowych na temat niepełnosprawności dla dzieci lub młodzieży).

(7) Przeprowadzenie zajęć na temat niepełnosprawności w wybranej placówce oświatowej.

Blok III: Wspieranie integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością

(8) Niepełnosprawni jako mniejszościowa grupa kulturowa – implikacje dla sprawnej większości

(9) Metody wsparcia na rynku pracy: zatrudnienie wspomagane, doradztwo zawodowe, outplacement, pośrednictwo pracy, coaching, mentoring

(10) Prawne podstawy rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych w Polsce

(11) Specyficzne potrzeby poszczególnych rodzajów niepełnosprawności na rynku pracy

(12) Stosunek pracodawców do osób niepełnosprawnych

(13) Stosunek niepełnosprawnych do pracy

(14) Profil osoby wspomagającej osoby niepełnosprawne

Literatura:

Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń (s. 21-50; s. 307-337). Gdańsk: GWP. (rozdz. Wprowadzenie w tematykę stereotypizacji i uprzedzeń; Przeciwdziałanie uprzedzeniom)

Sękowski, A. E. i Niziołek, M. (2011). Uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Przegląd Psychologiczny, 54(4), 343-361.

Chodkowska, M., Byra, S., Kazanowski, Z., Osik-Chudowolska, D., Parchomiuk, M., & Szabała, B. (2010). Stereotypy niepełnosprawności. między wykluczeniem a integracją. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bieganowska, A. (2005). Niepełnosprawni w mediach. http://portalwiedzy.onet.pl/4869,4291,1214574,1,czasopisma.html

Stanisławski, P. (2004). Od ofiary do herosa. www.integracja.org/ledge/x/7828

Bedyńska, S., Rycielski, P. (2010). Kim jestem? Przeciwdziałanie stereo typizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Scholar.

Błaszak, M., Przybylski, Ł. (2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnoprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Brzezińska A., Woźniak Z., Maj K., Red. (2007) Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.

Pisula, E., Matusiewicz, K., Walewska, K. (red.), (2011). Oblicza niepełnosprawności. Warszawa: Medi Page.

Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego. (2013). Broszura informacyjna i standardy jakości. Warszawa: PFON.

Giermanowska, E. (red.), (2007). Młodzi Niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

Górnicka B. (2004) Plany życiowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kobosko, J. (red.), (2009). Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie. Warszawa: Stowarzyszenie Usłyszeć Świat.

Łukowski, W. (red.), (2008). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Warszawa: ACADEMICA, Wydawnictwo SWPS.

Majewski, T. (2011). Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Warszawa: MPiPS. Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl/publikacje

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. (1998). Społeczny model niepełnosprawności. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, nr 1 (155).

Palak Z. Red. (2006) Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Palak Z., Lewicka A., Bujnowska A. Red. (2006). Jakość życia a niepełnosprawność. Konteksty Psychopedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Trzebińska E. Red. (2007) Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.

Tomaszewski, P., Pisula,E., Bargiel – Matusiewicz, K. (red.),(2014). Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności i zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologiamiędzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)