Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje psychologiczne w pracy z grupą – warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-25
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje psychologiczne w pracy z grupą – warsztat
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kształtowanie kompetencji profesjonalnych służących do pracy z ludźmi w zakresie wspierania rozwoju osobowości osób dorosłych.

Skrócony opis:

Profesjonalne prowadzenie treningów rozwoju osobowości wymaga od trenera posiadania podstawowych umiejętności psychologa: sztuki słuchania, nawiązywania kontaktu, komunikacji werbalnej, świadomości własnych emocji, ekspresji własnego ciała, sztuki prowadzenia wywiadu. W ramach tych zajęć ćwiczyć będziemy ww. umiejętności nawiązując do teorii i technik stosowanych w psychoterapii. Zajęcia wymagają regularnego czytanie lektur, czynnego udziału oraz własnej otwartości. Bibliografia do zajęć może ulec zmianie.

Efekty uczenia się:

Zwiększenie podstawowych kompetencji psychologicznych.

Nabycie nowych, praktycznych umiejętności z obszaru pracy z ludźmi (zarówno indywidualnej jak i z grupami).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kobylińska
Prowadzący grup: Alicja Gniewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profesjonalne prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych oraz rozmów wspierających zmianę i rozwój osobisty, wymaga od trenera posiadanie podstawowych umiejętności psychologa: sztuki słuchania, nawiązywania kontaktu, komunikacji werbalnej, świadomości własnych emocji, ekspresji własnego ciała, radzenia sobie z różnymi sytuacjami, pojawiającymi się w grupie. W ramach tych zajęć ćwiczyć będziemy ww. umiejętności nawiązując do różnych technik i teorii. Zajęcia wymagają regularnego czytanie lektur, czynnego udziału oraz własnej otwartości. Bibliografia do zajęć może ulec zmianie.

Tryb: Zajęcia odbywają się w trybie zblokowanym - 7-8 spotkań po 3 godziny zegarowe

Lista zagadnień omawianych i ćwiczonych w trakcie kursu:

*Komunikacja werbalna (m.in. parafrazy; klaryfikacja; konfrontacja; komunikat ""ja"")

*Komunikacja niewerbalna (m.in. obserwacja; synchronizacja)

*Inne umiejętności związane z aktywnym słuchaniem (m.in. empatyczne rozumienie; otwartość ""ja""; ekspresja ""ja"")

*Radzenie sobie z oporem

*Zjawiska występujące w grupie (m.in. opór; role i normy grupowe; spójność)

*Podstawy pracy z grupą (m.in. samodzielne tworzenie i prowadzenie ćwiczeń)

*Etyka zawodowa psychologa w kontekście pracy z grupą

Literatura:

literatura obowiązkowa (fragmenty):

Bernard H. S., MacKenzie K. R. (red.). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa

Drat-Ruszczak K., Drążkowska-Zielińska E. (red.) (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

Kottler, J. (2007). Opór w psychoterapii. Gdańsk: GWP

McKay M., Davis M., Fanning P. (2005). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ustjan, D. (2005). Pytania i inne instrumenty konwersacyjne. Zastosowanie praktyczne podczas wywiadu diagnostycznego. W : Stemplewska Żakowicz, K. Krejtz (red.). Wywiad psychologiczny. Tom 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa Pracownia testów Psychologicznych PTP.

literatura uzupełniająca:

Grzesiuk, L. (red.)(2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2005). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Semplewska-Żakowicz K. Kreutz K. (red.) (2005) Wywiad psychologiczny tom.1, Pracownia Testów Polskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)