Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PJM w pracy zawodowej psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP6-02
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PJM w pracy zawodowej psychologa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy komunikacji w Polskim Języku Migowym 2500-PL-PS-SP306-09

Skrócony opis:

Program kursu obejmuje praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów życia ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o psychologicznych i socjologicznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) w ich życiu. Podstawową formą zajęć są warsztaty językowe, które będą prowadzone z udziałem osób Głuchych jako rodzimych użytkowników PJM. Przewidziane są praktyki, które będą odbywać się przy użyciu PJM jako języka docelowego. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych. Celem tych zajęć są: (1) doskonalenie podstaw kompetencji językowej i komunikacyjnej w PJM; (2) umiejętność posługiwania się PJM w praktyce poprzez prowadzenie konwersacji z osobami kulturowo Głuchymi; (3) umiejętność prowadzenia coraz bardziej złożonych dialogów w PJM; (4) umiejętność tworzenia opowiadań, narracji na różne tematy.

Efekty uczenia się:

Sformułowany jako efekty uczenia:

Wiedza

Studenci:

 rozumieją, co jest normą, a co poza nią wykracza w kulturze Głuchych;

 znają nowe trendy w rozwoju kultury Głuchych w Polsce i na świecie;

 rozumieją psychologiczne aspekty tożsamości Głuchego/niedosłyszącego;

 mają świadomość podziału komunikatów niewerbalnych (dystans, mimika, postawa, gesty) i rozumieją istotę spójności przekazu w procesie komunikacji w języku migowym;

Umiejętności

Studenci:

 posiadają podstawowy zakres słownictwa i znają reguły gramatyczne PJM;

 znają reguły naprzemienności ról w procesie konwersacji migowej;

 zrozumieją i stosują potoczne wyrażenia i wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego, a także formułują pytania z użyciem odpowiednich ekspresji twarzy z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np.: miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają oraz odpowiadają na tego typu pytania;

 rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych im spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.;

 potrafią radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć na spotkaniach z Głuchymi (np. w klubie Głuchych), gdzie używa się PJM, a także tworzyć spójne wypowiedzi migowe na tematy, które są im znane oraz opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając oraz wyjaśniając swoje opinie i plany

Postawy:

Studenci:

 wdrażają zmiany w sposobie spostrzegania osób g/Głuchych i niedosłyszących;

 mają świadomość istnienia ryzyka opresji społecznej i dyskryminacji ze względu na głuchotę;

 znają konsekwencje stosowania praktyk o paternalistycznym charakterze;

 znają pojęcie audyzmu, ableizmu, handicapizmu;

 mogą pełnić rolę mediatora/asystenta w konfliktach o podłożu kulturowym, które mogą mieć miejsce przy zderzeniu się dwóch światów: słyszących i Głuchych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bauman, H-Dirksen, L. (2006). Audism. W: D. Mitchell, S. Snyder (red.), Encyclopedia of disability, Vol. 5. London: Sage Publications.

2. Dunn, L. (2008). The burden of racism and audism. W: H-Dirksen L. Bauman (red.), Open your eyes. Deaf studies talking. University Of Minnesota Press.

3. Lane, H. (1993). Czy istnieje psychologia głuchych? Audiofonologia, 5, 109-136.

4. Lane, H. (1996) Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa: WSiP.

5. Leigh, I. (2010). Reflections on identity. W: M. Marschark, P.E. Spencer (red.), The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, vol. 2. Oxford University Press.

6. Nowell, N.L. (2006). Oppression. W: D. Mitchell, S. Snyder (red.), Encyclopedia of disability, Vol. 5. London: Sage Publications.

7. Tomaszewski, P. (2011). Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Warszawa: SWPS Academica.

8. Tomaszewski P. (2015) Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego. W: P. Tomaszewski, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności i zdrowia. Warszawa: WUW.

9. Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (w druku, 2015). Kropla drąży skałę. Ku depatologizacji głuchoty. W: H. Wrona-Polańska, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Wyd. UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bauman, H-Dirksen, L. (2006). Audism. W: D. Mitchell, S. Snyder (red.), Encyclopedia of disability, Vol. 5. London: Sage Publications.

2. Dunn, L. (2008). The burden of racism and audism. W: H-Dirksen L. Bauman (red.), Open your eyes. Deaf studies talking. University Of Minnesota Press.

3. Lane, H. (1993). Czy istnieje psychologia głuchych? Audiofonologia, 5, 109-136.

4. Lane, H. (1996) Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. Warszawa: WSiP.

5. Leigh, I. (2010). Reflections on identity. W: M. Marschark, P.E. Spencer (red.), The Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, vol. 2. Oxford University Press.

6. Nowell, N.L. (2006). Oppression. W: D. Mitchell, S. Snyder (red.), Encyclopedia of disability, Vol. 5. London: Sage Publications.

7. Tomaszewski, P. (2011). Lingwistyczny opis struktury polskiego języka migowego. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Warszawa: SWPS Academica.

8. Tomaszewski P. (2015) Rozwijanie kompetencji socjokulturowej w nauczaniu polskiego języka migowego. W: P. Tomaszewski, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności i zdrowia. Warszawa: WUW.

9. Tomaszewski, P., Wieczorek, R. (w druku, 2015). Kropla drąży skałę. Ku depatologizacji głuchoty. W: H. Wrona-Polańska, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Zdrowie i choroba w kontekście funkcjonowania społecznego i zawodowego. Wyd. UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)