Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy etyki ochrony zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB1L-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy etyki ochrony zwierząt
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami etyki jako dziedziny filozofii oraz wskazanie miejsca praw zwierząt w najważniejszych systemach etycznych, z uwzględnieniem ewolucji poglądów w tym zakresie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe systemy etyczne

Zna i rozumie ewolucje poglądów na temat praw zwierząt

Zna etyczne podstawy ochrony zwierząt i potrafi wskazać moralne obowiązki człowieka, które z nich wynikają

Umiejętności:

Potrafi wskazać najważniejsze dylematy moralne współczesnego świata

Potrafi zastosować wiedzę w dziedzinie systemów etycznych do rozwiązywania dylematów z jakimi się styka.

Postawy:

Jest wrażliwy na przestrzeganie praw zwierząt i potrafi właściwie zareagować na ich łamanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Reinholz
Prowadzący grup: Zuzanna Toeplitz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Program kursu będzie realizowany w ramach wykładów poświęconych następującym zagadnieniom:

Etyka jako dziedzina filozofii

Najważniejsze systemy etyczne – rys historyczny

Dylematy moralne – historycznie i współcześnie – rozwiązywanie

Świat zwierząt – etyczne aspekty: rozwój poglądów

Etyczne podstawy ochrony zwierząt – moralne obowiązki człowieka

Literatura:

Chyrowicz B, (1997) Zamiar i skutki. Lublin: wydawnictwa KUL

Chyrowicz B. (2008) O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne, ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania. Kraków : Znak

Górnicka-Kalinowska, J. (2017) Cierpienia i krzywda zwierząt a moralne obowiązki człowieka. Przegląd weterynaryjny (92)6, 409-411

Hartman J. (2015) Etyka ! Poradnik dla grzeszników. Warszawa: Agora

Hołówka J. (2001) Etyka w działaniu. Warszawa: Prószyński i S-ka

Kittel, M. (2006) (Nie)świadomość zwierząt a ich status moralny. Jak pogodzić etykę z filozofią umysłu ? Etyka (39) 99-114

Lejman, J. (2006) Etyka zwierząt w świetle idei zrównoważonego rozwoju (szkic filozoficzno-kulturowy). Problemy ekorozwoju, vol.1 (2), 99-105

Łapiński J (2002) Etyczne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Studia Prawa wyznaniowego, tom IV, 141-162

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)