Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy etologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB1Z-3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy etologii zwierząt
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami służącymi do opisu, klasyfikacji oraz wyjaśniania źródeł i przyczyn zachowania zwierząt. Zgodnie z paradygmatem etologii akcentowany będzie adaptacyjny aspekt zachowania. Wskazywane będą związki między zachowaniami zwierząt i ludzi zarówno na poziomie strukturalnym jak i funkcjonalnym.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: Po ukończeniu kursu student:

- definiuje elementarne składniki zachowania

- rozumie różnicę między działaniami popędowymi i odruchami

-identyfikuje poziomy wyjaśniania przyczyn zachowania

- wyjaśnia mechanizm ewolucji zachowania

- wymienia i opisuje kategorie procesów uczenia się i myślenia.

W zakresie umiejętności: Po zakończeniu kursu student:

- odróżnia opis zachowania od jego interpretacji

- analizuje zachowanie w naukowej konwencji etologii

- krytycznie analizuje teksty oraz przekaz słowny nt. zachowania zwierząt

- polemizuje ze „zdroworozsądkowymi” wyjaśnieniami zachowania.

W zakresie kompetencji społecznych: Po zakończeniu kursu student:

- rozumie konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Osiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę nt. mechanizmów zachowania o teoretyczne podstawy etologii, tj. nauki o „obyczajach” zwierząt.

Literatura:

Pisula, W. (2000). Rozdział 5 w: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.

Sadowski, B., Chmurzyński, J. (1989). Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa: PWN. Rozdziały 1, 6.3-6.4, 9.1-9.3, 10, 12-18.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)