Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Wspomaganie zarządzania logistycznego w działalności przedsiębiorstw

Pełny opis:

Plan seminarium:

1. Omówienie zasad pisania pracy (części składowe pracy, odniesienia i cytowania, wymogi techniczne).

2. Określenie obszaru zainteresowań w podanym zakresie tematycznym seminarium.

3. Wybór tematu, zdefiniowanie celu pracy, hipotez, metody badawczej, dobór materiałów źródłowych, sporządzenie konspektu

4. Pisanie pracy.

5. Ocena i obrona pracy.

Zakres tematyczny:

• Analiza zagadnień w zakresie logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji.

• Implementacja idei zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management- SCM).

• Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie- modele i metody

• Modele i narzędzia ilościowe wspomagające zarządzanie logistycznego, w tym zarządzanie dostawami i dystrybucją.

• Lean Management- korzyści z zastosowań w praktyce działalności przedsiębiorstw

• Prognozowanie popytu dla potrzeb zarządzania logistycznego

• Systemy informatyczne wspomagające logistykę w przedsiębiorstwie

• Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Zakres tematyczny seminarium został podzielony na następujące części:

• Zarządzanie płynnością w finansową w dobie anomalii rynkowych

• Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie i metody przewidywania jej zagrożenia. Problem wartości płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

• Znaczenie kapitału obrotowego dla stabilności finansowej jednostki gospodarczej w dobie szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego.

• Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie: ewolucja technik i metod.

• Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego

• Problematyka polityki kredytowej przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym.

• Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie

• Obrót wierzytelnościami, pozyskiwanie bankowych i poza bankowych źródeł finansowania

• Rola i znaczenie finansów behawioralnych w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie

Ryzyko i stopa zwrotu. Analiza oraz badanie zależności.

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Górka (2023) „Zasady pisania pracy magisterskiej i licencjackiej”

2. „Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania UW” (obowiązujące od 01.01.2021)

Uzupełniająca:

1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania.

2. Kufel T. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 2020.

3. Lipiec-Zajchowska M. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom I, II, III. Ekonometria Beck 2003.

4. Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 2011.

5. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, 2011

6. Gruszczyński M. i In., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa, 2009.

7. F. Beier, K. Rutkowski: Logistyka, SGH, Warszawa 2003.

8. Coyle,J.J., E.J. Bardi, C.J. Langley Jr.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002

9. Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWE, Warszawa-Poznań 1999.

10. Saryusz-Wolski Z., C. Skowronek: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.

11. Krawczyk S.: Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstw), C.H. Beck, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię dotyczącą rachunkowości w organizacjach gospodarczych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne), w szczególności dla zarządzania finansami i rachunkowości. (K_W01)

• Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię ekonomii i finansów i dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych. (K_W02)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. (K_W03)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki. (K_W04)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. (K_W05)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody. (K_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł. (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne. (K_U03)

• Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego. (K_U04)

W zakresie kompetencji społecznych:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena merytoryczna i formalna konspektu i pracy zakończona recenzją na ocenę zgodna z:

• Szczegółowymi zasadami procesu dyplomowania na Wydziale Zarządzania

• Autorskimi wytycznymi, tj. zasadami pisania prac magisterskich i licencjackich udostępnionych studentom na początku seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Adam Chmielewski, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Magdalena Gąsowska, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Jacek Kiryło, Jarosław Klepacki, Izabella Łęcka, Arkadiusz Manikowski, Michał Matuszak, Joanna Mazur, Bartłomiej Michałowicz, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Tadeusz Winkler-Drews, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Adam Chmielewski, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Magdalena Gąsowska, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Jacek Kiryło, Jarosław Klepacki, Izabella Łęcka, Arkadiusz Manikowski, Michał Matuszak, Joanna Mazur, Bartłomiej Michałowicz, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Tadeusz Winkler-Drews, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Witold Chmielarz, Adam Chmielewski, Patrycja Chodnicka-Jaworska, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Iwona Gębusia, Jakub Górka, Waldemar Grzywacz, Zbigniew Hockuba, Maria Jagielska, Piotr Jaworski, Renata Karkowska, Grzegorz Keler, Jacek Kiryło, Jarosław Klepacki, Arkadiusz Manikowski, Michał Matuszak, Joanna Mazur, Bartłomiej Michałowicz, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Małgorzata Olszak, Jolanta Rutkowska, Andrzej Rutkowski, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Piotr Sokół, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Agnieszka Wilczak, Radosław Winiarski, Robert Wolański, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)