Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz1PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania organizacjami, w tym omówienie różnych typów struktur organizacyjnych, zapoznanie z zasadami planowania, organizowania, motywowania ludźmi i kontrolowania.

Po zakończeniu zajęć studenci powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu nauk o zarządzaniu oraz umieć rozwiązywać praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem organizacji.

Pełny opis:

1. Zarządzanie – podstawowe pojęcia i definicje

• Definicje zarządzania

• Pojęcie i istota zarządzania

• Istota zarządzania na poziomie organizacji

• Istota zarządzania na poziomie procesu

• Istota zarządzania na poziomie stanowiska

• Zarządzanie – nauka, praktyka, czy sztuka?

2. Charakterystyka organizacji

• Pojęcie i definiowanie organizacji

• Systemowe ujęcie organizacji

• Rodzaje organizacji

• Interesariusze i środowisko organizacji

3. Szkoły i kierunki zarządzania

• Klasyczna szkoła zarządzania

• Szkoła behawioralna

• Szkoła ilościowa (matematyczna)

• Podejście systemowe

• Podejście sytuacyjne

• Podejście integrujące

4. Analiza procesu decyzyjnego w organizacji

• Decyzje i proces decyzyjny

• Problem i rozwiązywanie problemów

• Uwarunkowania procesu decyzyjnego

• Teoria decyzji, modele i techniki jej podejmowania

5. Zarządzanie celami i planowanie w organizacji

• Cele organizacji i zarządzanie poprzez cele

• Istota i cele planowania

• Etapy planowania

• Metody i techniki planowania

• Rodzaje planów i ich przydatność

• Bariery planowania

6. Zarządzanie strategiczne

• Istota zarządzania strategicznego

• Strategia – istota, cechy i funkcje

• Etaty przygotowania i wdrażania strategii

• Analiza strategiczna i jej metody

• Zasady zarządzania strategicznego

• Rodzaje strategii

7. Organizowanie w zarządzaniu

• Istota i etapy organizowania

• Formalizacja organizacji

• Struktury organizacyjne i ich typy

• Uwarunkowania wyboru struktur organizacyjnych

8. Zarządzanie zmianą

• Cykl życia organizacji i jej zmian

• Rodzaje zmian organizacji

• Przygotowanie zmian w organizacji

• Modele procesu zmian

• Innowacyjność i przedsiębiorczość w organizacji

• Zachowanie wobec zmian

9. Modele i rodzaje władzy oraz autorytetu

• Istota i źródła przywództwa

• Style zachowania się menedżera w pracy

• Style kierowania i przewodzenia

• Siatka kierownicza

• Zakres i uwarunkowania delegowania władzy

10. Istota motywacji i motywowania

• Modele motywacji

• Teorie motywacji

• Wynagrodzenie i niematerialne formy motywacji

• Zasady motywowania pracowników

11. Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Istota zarządzania zasobami ludzkimi

• Planowanie zatrudnienia

• Rekrutacja pracowników

• Ocena pracy

• Rozwój zasobów ludzkich

• Zarządzanie przez konflikt w organizacji

12. Kultura i etyka w organizacji

• Pojęcie kultury organizacyjnej

• Model kultury organizacyjnej wg E. Scheina

• Funkcje kultury organizacyjnej

• Typologie kultur

• Uwarunkowania kultury organizacyjnej

• Zarządzanie przez kulturę

• Etyka w zarządzaniu

13.Społeczna odpowiedzialność organizacji

• Zakres i rodzaje odpowiedzialności organizacji

• Istota społecznej odpowiedzialności organizacji w ujęciu historycznym

• Wybrane modele społecznej odpowiedzialności organizacji

• Wybrane programy CRS

• Instrumenty wprowadzania CRS przez organizację

14. Kontrola i controlling

• Istota kontroli w organizacji

• Podstawowe rodzaje kontroli

• Zarządzanie procesami kontroli

• Funkcje i dysfunkcje kontroli

• Controlling w zarządzaniu – jego istota, rodzaje i zastosowanie

15.Umiędzynarodowienie i zarządzanie międzynarodowe

• Istota i uwarunkowania umiędzynarodowienia

• Rodzaje i formy umiędzynarodowienia działalności organizacji

• Podstawowe teorie umiędzynarodowienia organizacji

• Zarządzanie organizacją międzynarodową

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

2. Organizacja i zarządzanie w zarysie – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

3. Zarządzanie, organizacje i organizowanie – praca zbiorowa pod redakcją K. Klincewicza, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

4. Zarządzanie. Teoria i praktyka – praca zbiorowa pod redakcją A. K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5. Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność – praca zbiorowa pod redakcją J. Bogdanienki i W. Piotrowskiego, PWE, Warszawa 2013.

6. A. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu

w zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie zarządzania organizacją (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania organizacją (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (K_W06)

w zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię z zakresu nauki o zarządzaniu do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami w przedsiębiorstwie, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

w zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na koniec zajęć podczas egzaminu.

Egzamin przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus, przy czym ocena końcowa opiera się na teście egzaminacyjnym jednokrotnego wyboru.

Sposób wyliczania oceny z testu egzaminacyjnego:

• 0 – 55% ocena 2.0

• 56 – 65% ocena 3.0

• 66 – 75% ocena 3.5

• 76 – 85% ocena 4.0

• 86 – 95% ocena 4.5

• 96 – 100% ocena 5.0

Osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wiatrak
Prowadzący grup: Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)