Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFIR zaoczne sem. zimowy
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami tworzenia pracy dyplomowej i jej napisanie pod kierunkiem promotora. Omawiane są zagadnienia dotyczące metodologii tworzenia prac oraz pogłębiane procesy związane z zagadnieniami rachunkowości w różnych podmiotach wg zainteresowań studentów

Pełny opis:

W czasie seminarium realizowane są tematy dobrane do zainteresowań studentów w szczególności w poniższych obszarach:

Zasady rachunkowości i ich realizacja w praktyce

Ujmowanie w księgach rachunkowych wybranych operacji gospodarczych w tym z uwzględnieniem skutków podatkowych

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw

Sprawozdawczość organizacji non profit

Sprawozdania merytoryczne jako źródło informacji o działalności podmiotu

Badanie sprawozdań finansowych

Literatura:

Ustawa o rachunkowości

E.Kalwasińska, D.Maciejowska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa wg polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Naukowe WZ Uw, Warszawa 2016 (dostęp: sde.wz.uw.edu.pl)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W02 –Zna i rozumie zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości

K_W03 Zna i rozumie - - rozumie kategorie sprawozdań finansowych w zakresie problemów omawianym na spotkaniach.

K_W01, Zna i rozumie pojęcia z zakresu wyceny aktywów i pasywów

K_W02, Zna i rozumie zasady ustalania wyniku finansowego

K_U02 Potrafi dokonać porównania regulacji krajowych w zakresie omawianym na zajęciach

K_U02 Potrafi dobrać metodę badawczą do zagadnienia będącego przedmiotem jego pracy

K_U01- potrafi wyjaśnić skąd pochodzą (na skutek, jakich operacji gospodarczych) pozycje sprawozdań finansowych związane z zagadnieniami jego pracy

K_U02 Potrafi dokonać porównania regulacji krajowych w zakresie omawianym na zajęciach

K_U01 Potrafi analizować problemy sprawozdawcze

K_K03- Potrafi wykazać rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej,

K_U06- Potrafi objaśnić funkcje i rolę rachunkowości w procesach zarządzania jednostką gospodarczą.

Metody i kryteria oceniania:

Praca dyplomowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Adam Chmielewski, Grzegorz Keler, Jacek Kiryło, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Adam Niewiadomski, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Adam Chmielewski, Grzegorz Keler, Jacek Kiryło, Alina Majchrzycka-Guzowska, Michał Matuszak, Adam Niewiadomski, Andrzej Patulski, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Iwona Sroka, Katarzyna Trzpioła, Jan Turyna, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Marek Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Leszek Borowiec, Adam Chmielewski, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Iwona Gębusia, Maria Jagielska, Grzegorz Keler, Jacek Kiryło, Katarzyna Niewińska, Stanisław Piątek, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Katarzyna Trzpioła, Krzysztof Walczak, Radosław Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)