Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw1MAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, DSM wieczorowe sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są przydatne w biznesie. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu makroekonomii, wyjaśniane są główne pojęcia i zależności makroekonomiczne: miary wielkości produktu i dochodu narodowego, analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i rynku pieniądza w krótkim okresie w gospodarce zamkniętej oraz zagadnienia wzrostu gospodarczego. Istotna część wykładu dotyczy zagadnień polityki pieniężnej i fiskalnej i jej wpływu na produkcję, dochody i zatrudnienie.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej, które są przydatne w biznesie. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu makroekonomii, wyjaśniane są główne pojęcia i zależności makroekonomiczne: miary wielkości produktu i dochodu narodowego, analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i rynku pieniądza w krótkim okresie w gospodarce zamkniętej oraz zagadnienia wzrostu gospodarczego. Istotna część wykładu dotyczy zagadnień polityki pieniężnej i fiskalnej i jej wpływu na produkcję, dochody i zatrudnienie.

1. Świat zjawisk makroekonomicznych

1.1. Przedsiębiorstwo w makroekonomicznym środowisku

1.2. Koniunktura, kryzysy i wzrost gospodarczy

1.3. Inflacja i bezrobocie

1.4. Teorie i modele makroekonomiczne

1.5. Krótki, średni i długi okres w analizie makroekonomicznej

1.6. Gospodarka zamknięta i otwarta

1.7. Polityka makroekonomiczna

2. Przedmiot makroekonomii w biznesie

2.1. Makroekonomia nauką o gospodarce jako całości

2.2. Produkt Krajowy Brutto jako miara aktywności gospodarki

2.3. Nominalny i realny PKB, deflator PKB

2.4. Model ruchu okrężnego (łączna produkcja, dochody i wydatki)

2.5. Zależności makroekonomiczne

2.6. System rachunków narodowych (PNB w cenach rynkowych, PKB w cenach rynkowych, PKB jako suma wydatków, dochód narodowy i inne miary)

3. Produkcja i łączny popyt – rynek dóbr

3.1. Czynniki determinujące wielkość produkcji w krótkim okresie

3.2. Analiza łącznego popytu

3.3. Równowaga na rynku dóbr

3.4. Graficzny model równowagi produkcji i łącznego popytu (model Keynesowski)

3.5. Zmiany wielkości produkcji zależą od zmian w popycie autonomicznym

3.6. Analiza efektu mnożnikowego

3.7. Znaczenie wydatków rządowych

3.8. Polityka fiskalna

4. Pieniądz i rynki finansowe

4.1. Pieniądz - funkcje i rodzaje

4.2. Funkcja popytu na pieniądz (preferencja płynności, wielkość dochodu)

4.3. Podaż pieniądza i stopa procentowa

4.4. Bank centralny i polityka pieniężna

4.5. Operacje otwartego rynku i ich skutki

5. Pieniądz i rynki finansowe II

5.1. Banki i pośrednictwo finansowe

5.2. Jak banki kreują pieniądz?

5.3. Model podaży pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza

5.4. Polityka pieniężna – stopa rezerwy obowiązkowej i stopa dyskontowa

5.5. Skuteczność kontroli podaży pieniądza

5.6. Mechanizm transmisji polityki pieniężnej

6. Rynki dóbr i pieniądza – Model IS-LM

6.1. Wpływ pieniądza i stopy procentowej na wielkość produkcji i dochodu

6.2. Konsumpcja i inwestycje a stopa procentowa

6.3. Wyprowadzenie modelu IS-LM

6.4. Polityka pieniężna i fiskalna a wielkość produkcji i dochodu

6.5. Szoki w modelu IS-LM

6.6. Stabilizacja produkcji i dochodu na poziomie potencjalnym

7. Produkcja i poziom cen – model AD-AS

7.1. Wielkość produkcji a zmiana poziomu cen

7.2. Funkcja łącznego popytu – AD

7.3. Wpływ polityki pieniężnej i fiskalnej na łączny popyt

7.4. Funkcja łącznej podaży - AS

7.5. Krzywa łącznej podaży – SRAS i LRAS

7.6. Klasyczna dychotomia – neutralność pieniądza w długim okresie

7.7. Równowaga długookresowa w modelu AD-AS

7.8. Szoki popytowe i podażowe a polityka stabilizacyjna

8. Model AD – AS – rozwinięcie

8.1. Stagflacja w interpretacji modelu AD – AS

8.2. Funkcja łącznej podaży w krótkim i długim okresie

8.3. „Frykcje” i odchylenia produkcji od poziomu naturalnego

8.4. Modele wyjaśniające „frykcje”

8.5. Oczekiwania i niedoskonała informacja

8.6. Szok popytowy i długookresowe dostosowania

8.7. Problem neutralności pieniądza

9. Bezrobocie i inflacja – krzywa Philipsa

9.1. Rynek pracy i bezrobocie

9.2. Teorie bezrobocia

9.3. Naturalna stopa bezrobocia

9.4. Społeczne koszty bezrobocia

9.5. Inflacja

9.6. Inflacja i stopa procentowa – równanie Fishera

9.7. Koszty społeczne inflacji

9.8. Wyprowadzenie krzywej Philipsa

9.9. Krzywa Philipsa a polityka gospodarcza

9.10. Krótkookresowa i długookresowa krzywa Philipsa

10. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią Covid 19

10.1. Natura obecnego kryzysu

10.2. Dwa szoki i polityka stabilizacji

10.3. Obecny kryzys w interpretacji modelu AD-AS

10.4. Polityka finansowa

10.5. Niekonwencjonalna polityka pieniężna

10.6. Zdrowie a kryzys gospodarczy

11. Problemy wzrostu gospodarczego

12.1. Dlaczego jedne kraje są bogate a inne biedne?

12.2. Czynniki wzrostu gospodarczego

12.3. Motywacje i bodźce do pracy

12.4. Instytucje, kultura, religia

12.5. Wprowadzenie do modelu Solow’a

12.6. Teoria wzrostu endogenicznego, proces kreatywnej destrukcji…

12. Dylematy polityki makroekonomicznej

12.1. Czy polityka makroekonomiczna powinna być aktywna czy pasywna?

12.2. Czy polityka powinna być dyskrecjonalna czy oparta na regułach?

12.3. Polityka w świecie niepewności i kryzysów

12.4. Dług rządowy i deficyt budżetowy

Literatura:

Podstawowa pozycja:

D. Begg, G. Vernasca, S. Fisher, R. Dornbush, Makroekonomia, PWE, wyd. V zmienione, 2015

Literatura uzupełniająca:

A.Z. Nowak, T.Zalega, red. Naukowa, Makroekonomia, PWE, 2015

O. Blanchard, Makroekonomia, Wydawnictwo nieoczywiste, 2017

N.G. Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, 2010

Zaleca się także czytanie raportów ekonomicznych Banku Światowego, EBC, NBP, a także the Economist, Financial Times, Rzeczpospolita

Efekty uczenia się:

Wykład jest przewodnikiem w studiach różnych zagadnień makroekonomii w biznesie i pozwala na zrozumienie złożonych zjawisk i zależności makroekonomicznych. Zawiera odniesienia do przykładów z praktyki. Wykładowca wykorzystuje slajdy oraz metody interaktywne. Integralnym elementem nauczania przedmiotu są ćwiczenia. Ćwiczenia pozwalają na pogłębienie wiedzy w zakresie wybranych zagadnień makroekonomii i mają bardziej narzędziowy charakter.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem. Egzamin może być przeprowadzony stacjonarnie lub zdalnie. Do egzaminu można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Egzamin polega na napisaniu eseju. Student wybiera jedno pytanie z czterech. Ma na napisanie eseju 60 minut. Skala ocen standardowa. Ocena z eseju stanowi 50% ogólnej oceny z przedmiotu. Pozostałe 50% to ocena z ćwiczeń. Końcowy wynik z nauczania przedmiotu wpisywany jest do USOS.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hockuba
Prowadzący grup: Zbigniew Hockuba, Waldemar Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.