Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMw2UB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Umowy w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM wieczorowe sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd podstawowych zagadnień dotyczących problematyki zawierania umów, z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznych. Analiza umów biznesowych w kontekście m.in. ich rodzajów, sposobów zawierania, stron, formy i treści, wadliwości składanych oświadczeń oraz odpowiedzialności na należyte wykonanie.

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcia prawa cywilnego i handlowego, stosunek cywilnoprawny, prawo podmiotowe

2. Podmioty prawa cywilnego.

3. Czynności prawne.

4. Własność/posiadanie.

5. Sposoby zawierania umów.

6. Nadzwyczajna zmian stosunków.

7. Nominalizm, waloryzacja.

8. Odsetki, opóźnienie, zwłoka

9. Kara umowna, zadatek, zaliczka, odstępne, umowne prawo odstąpienia.

10. Odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy.

11. Umowa przedwstępna.

12. Wybrane rodzaje umów i ich cechy.

Ćwiczenia:

1. Zdolność do zawierania umów:

 zdolność prawna,

 zdolność do czynności prawnych.

2. Forma zawieranych umów:

 forma pisemna, dokumentowa, elektroniczna, inna,

 sankcje na niezachowanie formy.

3. Wady oświadczenia woli:

 brak świadomości lub swobody,

 pozorność,

 błąd,

 podstęp,

 groźba.

4. Przedstawicielstwo:

 pełnomocnictwo,

 prokura.

5. Przedawnienie:

 istota i terminy przedawnienia,

 zawieszenie, przerwanie, wstrzymanie zakończenia biegu przedawnienia.

6. Zasiedzenie, nabycie od osoby nieuprawnionej.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

 Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej, I. Postuła (red.), M. Jagielska, M. Kabut, E. Pietrusińska, M. Pietrusiński, R. Pietrusiński, I. Postuła, Wydawnictwo naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2019.

 M. Hałgas, Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. C.H. Beck, Warszawa 2020.

 Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie umów w biznesie (K_W01).

 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące umów w biznesie (K_W02).

 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania umów w biznesie (K_W04).

 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji w odniesieniu do umów w biznesie (K_W05).

 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (K_W06).

W zakresie umiejętności:

 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02).

 Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05).

 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06).

W zakresie postaw:

 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01)

 Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Końcową oceną z przedmiotu jest ocena uzyskana na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrusińska
Prowadzący grup: Maria Jagielska, Robert Pietrusiński, Ilona Szwedziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pietrusińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)