Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz1MAB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia w biznesie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DSM zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, kategoriami i modelami współczesnej analizy makroekonomicznej. Po wstępnym przeanalizowaniu przedmiotu i zainteresowań makroekonomii, wyjaśniane są podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Szczególna uwaga poświęcona jest makroekonomicznym miarom wielkości produktu i dochodu narodowego. W dalszej części zajęć analizowane są warunki równowagi na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniądza w krótkim w gospodarce autarkicznej. Sporo uwagi poświecone jest również zagadnieniom z zakresu dysproporcji gospodarczych – inflacji i bezrobociu.

Pełny opis:

Problem makroekonomii i wielkości makroekonomiczne. Determinanty dochodu narodowego – analiza krótkookresowa. Model Simple Economy. Model gospodarki wielosektorowej. Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna. Model IS-LM. Polityki fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej. Model pełnej równowagi makroekonomicznej w gospodarce zamkniętej. Dysproporcje gospodarcze (inflacja, bezrobocie).

Podstawowe zagadnienia makroekonomii (1 godz.)

Przedmiot makroekonomii. Metoda makroekonomii. Podstawowe szkoły makroekonomii. Kluczowe problemy makroekonomiczne.

Rachunek produktu społecznego (2 godz.)

Mierniki makroekonomiczne systemu MPS i SNA. PKB i metody jego pomiaru. Inne mierniki działalności gospodarczej (PNB, PNN, DN, DO, DDO). Metody uwzględniania zmiany cen (nominalny i realny PKB, istota i znaczenie deflatora, wskaźniki: CPI, PPI). Ruch okrężny produktu i dochodu w gospodarce.

Model gospodarki dwusektorowej w krótkim okresie (2 godz.)

Założenia modelu Simple Economy. Funkcja konsumpcji. Funkcja oszczędności. Funkcja inwestycji. Popyt globalny w modelu J.M. Keynesa. Krótkookresowa równowaga dochodu na rynku towarowym. Mnożnik inwestycyjny. Paradoks zapobiegliwości.

Wielosektorowe modele równowagi w krótkim okresie (2 godz.)

Założenia trójsektorowego modelu równowagi krótkookresowej. Podatki netto i funkcja konsumpcji. Wpływ wydatków państwa i podatków na poziom równowagi krótkookresowej. Mnożnikowy efekt wydatków i podatków. Efekt Haavelmo. Podstawowe założenia czterosektorowego modelu równowagi krótkookresowej. Funkcja eksportu i importu. Zależność między produkcją a popytem w gospodarce otwartej.

Budżet państwa. Polityka fiskalna (2 godz.)

Budżet państwa i polityka fiskalna. Dochody budżetu państwa. Podstawowe źródła wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Automatyczne stabilizatory koniunktury. Krzywa Laffera.

Pieniądz. Polityka pieniężna (2 godz.)

Pojęcie, formy, cechy i funkcje pieniądza. Podaż pieniądza (ujęcie wąskie i szerokie). Miary podaży pieniądza. Popyt na pieniądz. Mechanizm kreacji pieniądza. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny (polityka rezerw obowiązkowych, polityka refinansowa, operacje na otwartym rynku).

Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityki fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej (3 godz.)

Stopa procentowa a zagregowany popyt. Efekt wypychania. Efekt tłumienia. Założenia modelu IS-LM. Równowaga na rynku towarowym (konstrukcja, nachylenie i przesunięcia krzywej IS). Równowaga na rynku pieniężnym (konstrukcja, nachylenie i przesunięcia krzywej LM). Równowaga na rynkach towarowym i pieniężnym. Polityka fiskalna - przesunięcie krzywej IS. polityka pieniężna - przesunięcie krzywej LM. Skuteczność polityk fiskalnej i pieniężnej.

Rynek pracy i bezrobocie (2 godz.)

Równowaga i nierównowaga na rynku pracy. Pojęcie, mierzenie, skutki (ekonomiczne i społeczne) i typy bezrobocia. Kluczowe teorie bezrobocia (ujęcie neoklasyczne i keynesistowskie, teoria poszukiwań na rynku pracy).

Inflacja (2 godz.)

Pojęcie i pomiar inflacji. Rodzaje inflacji. Konsekwencje inflacji. Krótkookresowa krzywa Phillipsa. Krzywa Friedmana-Phelpsa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A.Z. Nowak, T. Zalega (red.) (2019) Makroekonomia, PWE, Warszawa.

A.Z. Nowak, T. Zalega (red.) (2020) Makroekonomia. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

D. Begg, S. Fischer, G. Vernasca, R. Dournbusch (2014) Makroekonomia, PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• zdobędą wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień ekonomii, przy jednoczesnym wykorzystaniu tej wiedzy w wyjaśnianiu problemów zachodzących we współczesnej gospodarce,

• będą rozumieli podstawowe mechanizmy zachodzące na rynku,

• będą potrafili obliczać nominalny i realny PKB,

• będą potrafili wyliczyć mnożniki w gospodarce (inwestycyjny, wydatków publicznych, podatkowy, zrównoważonego budżetu, eksportowy, depozytowy, kreacji pieniądza),

• będą potrafili wyjaśnić konsekwencje deficytu budżetowego,

• zdobędą wiedzę na temat systemu bankowego oraz tworzenia pieniądza przez system bankowy,

• zdobędą podstawowe wiadomości na temat podstawowych środków oddziaływania pośredniego banku centralnego na podaż pieniądza,

• będą umieli wyjaśnić wpływ zmiany stopy procentowej na popyt konsumpcyjny i inwestycyjny w gospodarce,

• będą potrafili wyjaśnić i przedstawić graficznie konsekwencje ekspansywnej polityki fiskalnej (efekt wypychania) i ekspansywnej polityki pieniężnej (efekt tłumienia),

• będą potrafili przeanalizować sytuację na rynku dóbr i usług oraz na rynku pieniężnym, wykorzystując model IS-LM,

• będą potrafili wymienić i omówić podstawowe dysproporcje gospodarcze,

• będą potrafili przeanalizować konsekwencje aktywnej i pasywnej polityki państwa na rynku pracy;

• będą potrafili wyjaśnić pozytywne i negatywne konsekwencje bezrobocia,

• będą potrafili wyjaśnić, kto zyskuje a kto traci na nieprzewidywalnej inflacji,

• będą potrafili wyjaśnić i przedstawić graficznie zależności występujące między inflacją a bezrobociem w długim, - i krótkim horyzoncie czasowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie wykładu. Zajęcia prowadzone zdalnie.

Konstrukcja egzaminu:

Test jednokrotnego wyboru

Egzamin pisemny w moodlach na kampusie uw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozioł, Tomasz Zalega
Prowadzący grup: Filip Świtała, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.