Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz3zkZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie międzynarodowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 3 roku, DSM zaoczne, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do międzynarodowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy korporacji. Program obejmuje kluczowe zagadnienia związane z międzynarodowymi operacjami biznesowymi, umożliwiając studentom i studentkom zrozumienie złożoności globalnego rynku i rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania międzynarodowymi przedsięwzięciami.

Pełny opis:

Kurs zbudowany jest wokół sześciu modułów, które ułożone są tak, by pomagały odpowiedzieć na główne pytanie badawcze dotyczące zarządzania międzynarodowego. A mianowicie, jakie są źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.

Tematyka modułów:

1. Globalizacja i przedsiębiorstwo międzynarodowe. Znaczenie dystansu w zarządzaniu międzynarodowym

2. Podstawowe decyzje w procesie umiędzynarodowienia

3. Dylematy adaptacji

4. Praca w zespołach międzynarodowych i wyzwania komunikacji międzykulturowej

5. Łańcuchy wartości korporacji międzynarodowych

6. Wyzwania strategiczne na rynkach międzynarodowych. Źródła sukcesów i porażek korporacji międzynarodowych.

Literatura:

Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska. Wydawnictwo PWN

Materiały na platformie Kampus

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu studentka

W zakresie wiedzy:

S2_W01 Zna i rozumie terminologię z obszaru zarządzania korporacją w zakresie

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających

(ekonomia i finanse, nauki prawne).

K_W02

Zna i rozumie specyfikę, zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności małego przedsiębiorstwa, jego kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jego relacji z otoczeniem

K_W05

Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

W zakresie umiejętności:

S2_U02

Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

S2_U05

Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową.

S2_U06

Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

W zakresie postaw:

S2_K02

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

S2_K03

Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą weryfikowane na bieżąco za

pomocą zadań wykonywanych przez uczestników podczas konwersatorium i na koniec podczas zaliczenia

konwersatorium (testu) oraz eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuczara
Prowadzący grup: Małgorzata Kuczara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuczara
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)