Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable Value Chains

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSdz3SVCen
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sustainable Value Chains
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Konwersatoria English dla DSM i DSZFR dzienne
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dot. zarządzania łańcuchem wartości w oparciu o teorię zarządzania oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla organizacji, ponieważ obejmuje wiele czynników, w tym ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Łańcuchy wartości są ważnym elementem praktyki zarządzania, gdyż obejmują procesy i działania związane z tworzeniem i dostarczaniem towarów i usług w efektywny oraz bezpieczny, pod względem społecznym i środowiskowym, sposób. Zrównoważone łańcuchy wartości (SVC) mają na celu tworzenie wartości poprzez zmniejszenie wpływu na środowisko, poprawę efektywności, zwiększenie zadowolenia klientów i redukcję kosztów.

Kurs SVC ma na celu szkolenie umiejętności związanych z analizą łańcuchów wartości uwzględniając koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz teorię interesariuszy. Omówiona zostanie również rola celów zrównoważonego rozwoju i nowych technologii we współczesnych łańcuchach wartości.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dot. zarządzania łańcuchem wartości w oparciu o teorię zarządzania oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla organizacji, ponieważ obejmuje wiele czynników, w tym ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Łańcuchy wartości są ważnym elementem praktyki zarządzania, gdyż obejmują procesy i działania związane z tworzeniem i dostarczaniem towarów i usług w efektywny oraz bezpieczny, pod względem społecznym i środowiskowym, sposób. Zrównoważone łańcuchy wartości (SVC) mają na celu tworzenie wartości poprzez zmniejszenie wpływu na środowisko, poprawę efektywności, zwiększenie zadowolenia klientów i redukcję kosztów.

Kurs SVC ma na celu szkolenie umiejętności związanych z analizą łańcuchów wartości uwzględniając koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz teorię interesariuszy. Omówiona zostanie również rola celów zrównoważonego rozwoju i nowych technologii we współczesnych łańcuchach wartości.

Zrównoważone łańcuchy wartości(SVC) – tematy zajęć:

(1) Wprowadzenie do koncepcji łańcucha wartości:

- Wprowadzenie do kursu

- Definicja i charakterystyka łańcucha wartości (M.E. Porter)

- Łańcuchy dostaw a łańcuchy wartości

- Analiza i etapy łańcucha wartości

(2) Kluczowe cechy łańcucha wartości:

- Globalne łańcuchy wartości vs.

- Lokalna produkcja i krótkie łańcuchy wartości

- Formalne i nieformalne mechanizmy koordynacji w łańcuchu wartości

- Modele współpracy i relacji w ramach łańcuchów wartości

(3) Ślad środowiskowy i czynniki zewnętrzne w globalnych łańcuchach wartości:

- analiza PESTEL

- Dystrybucja dochodów i bogactwa

- Handel międzynarodowy

- Postęp technologiczny

- Zmiana klimatu

- Globalizacja

- Zielone łańcuchy wartości

(4) Zrównoważony rozwój i wspólna wartość:

- Geneza idei zrównoważonego rozwoju

- Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

- Wpływ zrównoważonego rozwoju na łańcuchy wartości

- Teoria wspólnej wartości (M.E. Porter, M.R. Kramer)

(5) Uczestnicy łańcucha wartości:

- Teoria interesariuszy (R.E. Freeman)

- Analiza interesariuszy

- Pozycja i wpływ uczestników łańcucha wartości

(6) Rola konsumentów w łańcuchach wartości:

- Charakterystyka konsumenta

- Trendy konsumenckie i zachowania zakupowe;

- Zarządzanie wartością klienta

- Zielone zachowania konsumenckie

(7) Przyszłość zrównoważonych łańcuchów wartości:

- Technologie informacyjne i komunikacyjne (ITC) w łańcuchach wartości

- Rola sztucznej inteligencji (AI) i nowych technologii w SVC

- Implikacje innowacji w zrównoważonym VC

- SVC jutra.

Literatura:

Artykuły do przeczytania przed poszczególnymi zajęciami:

(1) A. Feller, D. Shunk, T. Callarman. (2006). Value chains versus supply chains. BP Trends, 1, 1-7.

(2) Y. Y. Kor, J. Prabhu, M. Esposito. (2017). How Large Food Retailers Can Help Solve the Food Waste Crisis. Harvard Business Review Digital Articles, 1–6.

(3) Md. M. Hasan, Md. Nekmahmud, L. Yajuan, M. A. Patwary. (2019).Green business value chain: a systematic review, Sustainable Production and Consumption, Vol.20, 326-339

(4) M.E. Porter, M.R. Kramer. (2011). Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism and Unleash a Wave of Innovation and Growth, Harvard Business Review, 89 (1-2), 62-77

(5) S.D. Dmytriyev, R.E. Freeman, J. Hörisch, J. (2021). The Relationship between Stakeholder Theory and Corporate Social Responsibility: Differences, Similarities, and Implications for Social Issues in Management. Journal of Management Studies (John Wiley & Sons, Inc.), 58(6), 1441–1470. https://doi.org/10.1111/joms.12684

(6) K. White, D.J. Hardisty, R. Habib. (2019). The Elusive Green Consumer. Harvard Business Review, 97(4), 124–133.

(7) R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R, Rangaswami. (2009). Why Sustainability is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business Review, 87(9), 56-64

Lektury uzupełniające:

P. Antras, P., D. Chor. (2021). Global value chains. National Bureau of Economic Research, Nber Working Paper No. 28549, Cambridge, Ma, Us

M. D’heur (ed.). (2015). Sustainable Value Chain Management. Delivering Sustainability. London: Springer

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W04 zna i rozumie współczesne dylematy dotyczące globalnych łańcuchów wartości i celów zrównoważonego rozwoju

K_W05 zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące w sferze łańcuchów wartości i zrównoważonego rozwoju

K_U02 potrafi prawidłowo rozpoznawać i interpretować szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony łańcuchów wartości

K_U04 potrafi analizować, diagnozować i przygotowywać krótkie raporty dotyczące funkcjonowania łańcucha wartości w zespole oraz upowszechniać wyniki pracy zespołu w sposób komunikatywny i debatować w języku angielskim

K_U06 potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową

K_U07 potrafi samodzielnie kształcić i poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchem wartości

K_K01 jest gotów brać udział w dyskusjach i wyrażać opinie na tematy związane z łańcuchami wartości

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z:

(1) obecność (50%)

(2) aktywny udział (25%)

(3) zadania grupowe (25%)

Sposób obliczania oceny końcowej:

2.0 : 0-49%

3.0: 50%-59%

3.5: 60%-69%

4.0: 70%-79%

4.5: 80%-89%

5.0: 90%-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dziewanowska, Karolina Łudzińska
Prowadzący grup: Karolina Łudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)