Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Market Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSM1EUML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU Market Law
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze letnim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład dostarcza wiedzy na temat głównych elementów materialnego prawa gospodarczego Unii Europejskiej tworzących podstawę prawną europejskiej integracji gospodarczej (prawo rynku wewnętrznego). Kurs będzie okazją do poznania sposobu, w jaki działa UE: przeanalizujemy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i akty prawne UE. Materiały te pozwolą nam lepiej zrozumieć fundamenty, na których zbudowana jest współczesna gospodarka i polityka, a co za tym idzie, rzeczywistość gospodarczą i polityczną, w której żyjemy.

Pełny opis:

Wykład dostarcza wiedzy na temat głównych elementów materialnego prawa gospodarczego Unii Europejskiej tworzących podstawę prawną europejskiej integracji gospodarczej (prawo rynku wewnętrznego). W związku z tym omówimy następujące kwestie:

1. Uwagi wstępne na temat systemu prawnego UE, np.: czym są instytucje UE? Jakie akty prawne tworzą prawo UE?

2. Swobody rynku wewnętrznego w UE:

- swobodny przepływ towarów

- swobodny przepływ osób

- swobodny przepływ usług

- swoboda przedsiębiorczości

- swobodny przepływ kapitału

3. Przykłady obszarów, w których UE zharmonizowała niektóre polityki, np. handel elektroniczny i prawo autorskie.

Kurs będzie okazją do poznania sposobu, w jaki działa UE. Przestudiujemy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz akty prawne UE. Materiały te pozwolą nam lepiej zrozumieć fundamenty, na których zbudowana jest współczesna gospodarka i polityka, a co za tym idzie, rzeczywistość gospodarczą i polityczną, w której żyjemy.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. G. Bermann, R. Goebel, W. Davey, E. Fox, Cases and Materials on European Union Law, 3d Edition, Thomson Reuters 2011 (i nowsze wydania)

2. Wyroki TSUE oraz decyzje Komisji Europejskiej i inne materiały nadesłane przez prowadzących.

Materiały będą dostępne na platformie Kampus do wglądu wyłącznie dla studentów.

Dodatkowe lektury:

C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford 2013

Dla studentów polskojęzycznych:

Prawo materialne Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów, osób usług i kapitału. Podstawy prawa konkurencji. (red.) A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak, Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, ed. 3, Warszawa 2013 (i kolejne wydania)

Efekty uczenia się:

K_W01 (Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne))

K_W04 (Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki)

K_W05 (Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego);

K_U02 (Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł)

K_K01 (Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach oraz egzamin końcowy (test jednokrotnego wyboru, zalicza co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp, Joanna Mazur
Prowadzący grup: Magdalena Knapp, Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)