Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Process Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-ERSM1PM
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Process Management
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla studentów ERSAMUS na Wydziale Zarządzania UW w semestrze letnim
Strona przedmiotu: http://www.wz.uw.edu.pl/wykladowcy,profil,44,materialy,0.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Zaliczenie kursu „Strategic management”

• Wykorzystywanie komputera osobistego z systemem operacyjnym Microsoft Windows i darmowego oprogramowania Vensim PLE i ARIS Express

• Dostęp do Internetu

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs oferuje wprowadzenie do podstawowych koncepcji i technik zarządzania procesami gospodarczymi. Studenci nauczą się identyfikować, mapować i analizować procesy przy wykorzystaniu narzędzi komputerowych. Kurs obejmuje końcowy projekt doradczy, prowadzony zgodnie z rekomendacjami BABOK®, standardu analiz biznesowych opracowanego przez International Institute of Business Analysis.

Ważne: Każdy uczestnik kursu będzie musiał poświęcić znacząco dużo czasu w celu opracowania zadań domowych i końcowego projektu doradczego.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to business process management

 Definition of business process, concept of the system, relationships between processes in systems

 Components of processes

 Effectiveness, efficiency, control and compliance in process management

 Fishbone (cause-and-effect) diagram

2. Basics of process analysis

 Process charts (operation, transportation, inspection, delay, store)

 Value added analysis

 History of process management concepts and approaches

 Capability Maturity Model

 Benchmarking

3. Analysis of business operations

 Value chain model and cost drivers (M.E. Porter)

 Outsourcing and offshoring

 Make-or-buy decisions and transaction costs

 Virtual organization

 Value chain analysis

4. Optimizing operations (1)

 Reorder Point System (ROP)

 Economic Order Quantity (EOQ)

 ABC method

 Value engineering

 Inventory-driven costs (IDCs)

 Supply chain management (SCM)

 “Triple A” supply chain – agile, adaptable and aligned

5. Optimizing operations (2)

 Material Requirements Planning (MRP and MRP2)

 Japanese manufacturing techniques: just-in-time (JiT), kanban, lean management, Total Quality Management (TQM)

 Six Sigma

 DMAIC methodology

 Quality management systems and environmental management systems

6. System dynamics

 Simple dependencies in fishbone diagram (Ishikawa) versus feedback loops

 System dynamics modeling (J.W. Forrester)

 Bullwhip effect and “beer game”

 Systemic interdependencies and consequences for organizations (P.M. Senge)

7. Business Process Reengineering (BPR) and Improvement

 Cost reductions, downsizing and automation versus reengineering of processes (M.M. Hammer, J. Champy)

 Process improvement

 Drawbacks and limitations of BPR

 Business Process Model and Notation (BPMN) process modelling

8. Final exam

(6) Processes and business strategy

• Benchmarking

• Value analysis

• Quality systems (TQM, ISO 9001)

• Ecological aspects of process management (optimization of energy consumption, reduction of CO2 emissions, ISO 14001 and EMAS)

(7) Business Process Reengineering

• Cost reductions, downsizing and automation versus re-engineering of processes (Hammer, Champy)

• Workflow improvements

• Drawbacks and limitations of BPR

(8) Knowledge work

• Knowledge work and knowledge workers

• Tacit knowledge (Polanyi)

• Codification and personalization of knowledge

• Challenges of automating knowledge work

• Non-standard activities and unstructured information

• Process versus project management

(9) Balanced scorecard and process control

• Balanced scorecard model (Kaplan, Norton)

• Relations between financial, customer, process and innovation-related metrics

• Key Performance Indicators (KPIs)

• Process improvements combined with cost reductions, better asset utilization, shorter cash-to-cash cycles

(10) Business process automation and use of IT systems

• Process modeling terminology and symbols

• Use of software ARIS Express

• Automation of workflows by IT systems

(11) Written exam

(12) Analytical techniques for team assignments

• Business analysis fundamentals

• Planning for analysis – stakeholders, requirements elicitation and prioritization

• Techniques proposed by “The Business Analysis Body of Knowledge®” (BABOK® by IIBA)

(13) Analytical techniques for team assignments

• Discussion of practical tools and techniques to be used by teams in assignment projects

(14) Presentation techniques for team assignments

• Discussion of practical tools and techniques to be used by teams while preparing final reports and presentations

(15) Final presentations of team assignments

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Artykuły i fragmenty książek (dostępne w formacie PDF na stronie internetowej kursu)

• BABOK® (“The Business Analysis Body of Knowledge®”), version 2.0 – wersja electroniczna dostępna pod adresem: http://books.google.com/books?id=CFHw8jSEWwkC

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon the completion of the course, the student will be able to:

 work in teams on solving practical business problems,

 identify, map and analyze business processes of a selected organization,

 use analytical frameworks and techniques including value chain, make-or-buy, fishbone diagram, system dynamics, benchmarking, value analysis, business process reengineering, balanced scorecard,

 present principles, benefits and limitations of process approaches including Reorder Point System, ABC method, MRP, JiT, lean management, TQM, inventory-driven costs, Triple-A supply chain, Six Sigma

 model systemic interdependencies in organizations using software Vensim PLE,

 model business processes in organizations using software ARIS Express.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Projects and assignments prepared individually or in teams, in class or at home (60%), final written exam (40%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Smoleń
Prowadzący grup: Krzysztof Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)