Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-GS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Wykład zostanie uruchomiony gdy zapisze się minimum 25 osób.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W WYKŁADZIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYŁĄCZNIE STUDENCI SPOZA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW

Rys historyczny

Rozwój gier na przestrzeni czasu

Rola strategii i taktyki w zarządzaniu

Zarządzanie a militarystyka

Rodzaje gier

Klasyfikacje i typologie gier

Obszary zastosowania gier strategicznych

W jakich zastosowaniach gry strategiczne sprawdzają się najlepiej

Ćwiczenie praktyczne

Literatura:

1. Berne, E. 1987. W co grają ludzie? Warszawa: PWN

2. Caillois, R. 1997. Gry i ludzie. Warszawa: Volumen

3. Filiciak, M. 2006. Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

4. Gobet, F., Voogt, A.de, Retschitzki, J. 2004. The Psychology of Board Games. Nowy Jork: Psychology Press

5. Huizinga, J. 1985. Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa: Czytelnik

6. Mayer, B & Harris, C 2010. Libraries Got Game. Alligned Learning Through Modern Board Games. Chicago: American Library Association

7. Mijal, M, 2012. Gry we współczesnej organizacji. Warszawa: WN WZ

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– rozpoznaje podstawowe zastosowania gier strategicznych w zarządzaniu

– wyjaśnia problemy z praktyki gier strategicznych

– potrafi przeprowadzić samodzielną analizę najpowszechniej stosowanych rodzajów gier

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne zaliczenia: zdobycie wymaganej łącznie liczby punktów.

Punkty zdobyte z pracy końcowej stanowią 50% łącznej sumy punktów.

Punkty zdobyte podczas zajęć stanowią 50% łącznej sumy punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mijal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w trybie wyłącznie stacjonarnym.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Wykład zostanie uruchomiony gdy zapisze się minimum 25 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)