Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRdz1MUI Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomiczne uwarunkowania inwestycji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z makroekonomicznymi uwarunkowaniami decyzji inwestycyjnych, źródłami informacji ekonomicznych i finansowych, metodami i technikami oceny stanu otoczenia krajowego i międzynarodowego działalności biznesowej, trendami w nim zachodzącymi, a także krytycznym podejściem do systemu wskaźników opisujących otoczenie ekonomiczno-finansowe.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pokazane międzynarodowego ekonomiczno-finansowego otoczenia działalności biznesowej, metod i technik pozwalających na wspieranie decyzji biznesowych (w tym podejmowania decyzji w konkretnych warunkach otoczenia), ułatwienia słuchaczom zrozumienia współczesnego systemu gospodarczego, trendów i relacji w nim panujących, a także krytycznej analizy źródeł informacji ekonomicznej i finansowej oraz systemów wskaźników służących do oceny stanu otoczenia biznesowego.

Jest to realizowane w ramach następującego planu:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, cykl koniunkturalny, cykl rynkowy i cykl biznesowy a funkcjonowanie przedsiębiorstwa (8 h)

2. Kryzysy gospodarcze i ich wpływ na strategię przedsiębiorstwa (6 h)

3. Procesy inflacyjne i deflacyjne we współczesnym świecie i ich wpływ na decyzje i funkcjonowanie przedsiębiorstw (4 h)

4. Międzynarodowy rynek finansowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa (2 h)

5. Źródła informacji ekonomicznej i finansowej oraz zasady ich wykorzystania (2 h)

6. Interpretacja kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych w praktyce inwestycyjnej (8 h).

Przedmiot przewiduje regularną samodzielną pracę studenta w wymiarze 2-4 h tygodniowo.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Robert E. Hall , John B. Taylor, 2002, Makroekonomia, PWN, wyd. 3 zmienione

Literatura uzupełniająca:

Aubrey T., 2014, Koniec wielkiego mitu czyli jak zarabiać na polityce monetarnej i cyklach koniunkturalnych, Fijor Publishing, Warszawa

Brett M., 2000, How to read the Financial Pages, Random House, London

Tainer E.M., 2006, Using Economic Indicators to Improve Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York N.Y.

Reilly, F. K., Brown C. K., 2012, Investment Analysis and Portfolio Management; South-Western Cengage Learning , Mason, OH; 10th edition or 11th edition – Global Edition, 2019

Piros C.D., Pinto J.E., 2013, Economics for Investment Decision Makers. Micro, Macro, and International Economics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ

Crescenzi A. 2009, Investing From the Top Down: A Macro Approach to Capital Markets, McGraw-Hill, New York

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

a. posiada wiedzę na temat:

- współczesnych trendów w otoczeniu ekonomicznym i finansowym biznesu

- metod i narzędzi analizy otoczenia politycznego, ekonomicznego oraz finansowego działalności gospodarczej,

- interakcji pomiędzy otoczeniem i podmiotem gospodarczym i ich wpływie na racjonalność decyzji biznesowych

- systemu oceny sytuacji ekonomicznej w skali krajowej i międzynarodowej,

- źródeł informacji ekonomicznej i finansowej i ich wiarygodności,

- teorii kryzysów gospodarczych.

b. rozpoznaje i analizuje:

- zmiany w międzynarodowym otoczeniu ekonomicznym i finansowym,

- wagę wydarzeń w otoczeniu politycznym, ekonomicznym i społecznym dla bieżących i strategicznych decyzji biznesowych,

- fazę cyklu koniunkturalnego i jej wpływ na decyzje biznesowe,

- różnice w fazie cyklu koniunkturalnego pomiędzy krajami,

- wady i ograniczenia wykorzystywanych metod i narzędzi (w tym systemu wskaźników) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej.

c. rozumie:

- zasady funkcjonowania gospodarki światowej i międzynarodowych rynków finansowych,

- charakter zmian w międzynarodowym otoczeniu ekonomiczno-finansowym,

- warunki otoczenia w kolejnych fazach cyklu koniunkturalnego,

- zróżnicowanie faz cyklu pomiędzy krajami,

- powiązania pomiędzy cyklem koniunkturalnym, rynku kapitałowego oraz cyklem działalności biznesowej,

- wagę weryfikacji źródła oraz samej informacji ekonomicznej i finansowej,

wady i ograniczenia wykorzystywanych metod i narzędzi (w tym systemu wskaźników) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej,

- treść komunikatów ekonomicznych publikowanych w różnych mediach

- zjawiska towarzyszące kryzysom gospodarczym.

d. potrafi:

- określić w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się gospodarka światowa,

- wstępnie określić relacje pomiędzy fazami cyklu koniunkturalnego w różnych krajach,

- wstępnie zarekomendować konkretne decyzje biznesowe w określonych warunkach otoczenia ekonomicznego i finansowego,

- zarekomendować właściwy moment na decyzję o rozpoczęciu działalności czy inwestycji,

- dokonać oceny decyzji operacyjnych i strategicznych z punktu widzenia międzynarodowego otoczenia ekonomiczno-finansowego,

- odpowiednio dobrać i wykorzystać narzędzia oceny stanu otoczenia ekonomiczno-finansowego,

- dobrać i ocenić użyteczne źródła informacji biznesowej.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy/test (pytania (50-60) zamknięte jednokrotnego wyboru) – oceny wg. „krzywej Gaussa”, dodatkowo prezentacje grupowe, udział w zajęciach.

On-line (quiz na eNauka).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kozioł
Prowadzący grup: Bogdan Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.