Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SMpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia pracy badawczej, przeglądu literatury i napisania pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Inwestycje finansowe i alternatywne. Bankowość. Zarządzanie ryzykiem

Program seminarium:

• Inwestowanie na rynku finansowym i surowców – dochód, ryzyko, efektywność

• Wpływ raportowania ESG na wyniki spółek

• Konstrukcja i analiza portfela inwestycyjnego

• Efektywność inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych

• Wycena i analiza finansowa spółek giełdowych

• Ryzyko płynności, niewypłacalności, oraz stabilność sektora bankowego w Polsce i na świecie

• Innowacje na rynku finansowym

• Zarządzanie ryzykiem rynkowym za pomocą instrumentów pochodnych

Etapy przygotowanie pracy dyplomowej:

Wybór obszaru badawczego

Studiowanie literatury

Przygotowanie konspektu pracy dyplomowej

Praca indywidualna z seminarzystą nad kolejnymi rozdziałami pracy.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

Francis J.C. Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press 2000

Literatura uzupełniająca:

Haugen R. A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS 1996

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Bodie, Kane, Marcus 2018, Essential of Investments, Mc Grow Hill Education

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

Zna i rozumie w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne), w szczególności dla obszaru zarządzania finansami i rachunkowości (K_W01)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych (K_W02)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03)

Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W04)

Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W05)

Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym (K_W06)

W zakresie umiejętności:

Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody (K_U01)

Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02)

Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

W zakresie postaw:

Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych (K_K01)

Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym (K_K02)

Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie konspektu pracy i kolejnych rozdziałów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Chmielarz, Rafał Cieślik, Jakub Górka, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Alina Majchrzycka-Guzowska, Tomasz Ochinowski, Robert Pietrusiński, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Krzysztof Walczak, Robert Wolański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Chmielarz, Rafał Cieślik, Maciej Gajewski, Jakub Górka, Maria Jagielska, Renata Karkowska, Alina Majchrzycka-Guzowska, Agata Niewiadomska, Adam Niewiadomski, Katarzyna Niewińska, Tomasz Ochinowski, Ewa Pietrusińska, Robert Pietrusiński, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Aleksandra Spik, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Katarzyna Trzpioła, Szczepan Urjasz, Krzysztof Walczak, Andrzej Wiatrak, Radosław Winiarski, Robert Wolański, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)