Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSZFiR zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zaprezentowanie podstawowych pojęć i metod kształtowania strategii organizacji w relacji do jej otoczenia.

Pełny opis:

Tematyka kolejnych wykładów pozwoli na:

1) charakterystykę zarządzana strategicznego jako procesu organizacyjnego, przedmiotu ewoluującej subdyscypliny naukowej, i wyłaniającej się wspólnoty praktyków, naukowców i doradców organizacyjnych.

2) przedstawienie strategii organizacji jako zbioru procesów i domeny działalności konsultingowej

3) omówienie kluczowego pojęcia przewagi konkurencyjnej i wpływu umiędzynarodowienia na strategię organizacji

4) przedstawienie strategii w szczególnym typie organizacji – korporacji

5) charakterystykę branży i bliskiego otoczenia organizacji oraz przedstawienie metod analiz strategicznych

6) omówienie społecznego wymiaru strategii organizacji jako działania kształtowanego w sieci interesariuszy działających w zmiennym świecie

Szacunkowa, całkowita liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się (biorąc pod uwagę godziny zorganizowane, sposób zaliczenia i pracę samodzielną studenta) wynosi 36 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] K. Obłój: Strategia organizacji, PWE, 2014

[2] A. Wąsowska, K. Obłój, M. Ciszewska-Mlinarić, Strategia korporacji, Wolters Kluwer, 2015

[3] Obłój, K., Wąsowska, A. (red) (2014) Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Podana na kolejnych wykładach przez prowadzących

Efekty uczenia się:

1) Pogłębiona i uporządkowana wiedza o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem

2) Wiedza o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

3) Znajomość zaawansowanych techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie eseju końcowego: 100%

Kryteria oceny:

1) znajomość i umiejętność zastosowania podstawowych pojęć i analiz strategii organizacji,

2) umiejętność syntezy, krytycznej analizy i przedstawienia argumentacji

3) umiejętność pogłębienia zagadnień prezentowanych na wykładzie poprzez badania własne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zdziarski
Prowadzący grup: Michał Zdziarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)