Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badania organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz1MBO Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Metody badania organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod badań organizacji, które mogą być przydatne zarówno w przygotowywaniu prac licencjackich i magisterskich, jak i w praktyce zarządzania organizacjami. W szczególności przybliża studentom logikę badania naukowego, uczy definiowania problemów i hipotez badawczych, pokazuje zalety i wady jakościowych i ilościowych metod badawczych, przybliża zasady oceny rzetelności i trafności badania , zaznajamia z podstawowymi metodami interpretacji i prezentacji zebranych danych oraz pozwala przygotować projekt własnego badania organizacji.

Pełny opis:

1. Podejście naukowe a inne sposoby poznawania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej.

2. Podstawy metodologii badań organizacji

• strategie indukcyjne i dedukcyjne,

• badania ilościowe i jakościowe,

• podejście idiograficzne i nomotetyczne.

3. Podejścia i perspektywy w badaniach organizacji

4. Projektowanie badań

• Podstawowe etapy badania organizacji

• Zasady formułowania celu badania i szczegółowych problemów badawczych.

• Zasady formułowania hipotez badawczych.

• Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych

5. Podstawowe metody badawcze

• Eksperyment

• Badania terenowe (obserwacje, wywiady)

• Sondażowe badania ilościowe

• Analiza treści

• Analiza wtórna (big data)

6. Podstawy analizy danych jakościowych i ilościowych

7. Raportowanie wyników badań

• Zasady sporządzania raportu z badań: struktura raportu, zasady cytowania źródeł.

• Jak czytać wyniki badań naukowych i oceniać ich wiarygodność

• Typowe błędy w badaniach organizacji.

8. Zasady sporządzania przeglądu literatury tematu zgodnie z metodą Systematic Literature Review (SLR).

Całkowita liczba godzin – nakład pracy studenta (3 ECTS – 75 godz.)

Zajęcia (w tym zaliczenie i egzamin) – 30 godz.

Czytanie literatury na zajęcia – 15 godz.

Opracowanie prac pisemnych i studiów przypadku – 15 godz.

Przygotowanie projektu (praca zespołowa) – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu – 30 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

Czakon, W. (red.) (2013), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer.

Pozycje uzupełniające

D. Jemielniak (red.) (2012), Badania jakościowe, tom 1: Podejścia i teorie. Warszawa: PWN.

M. Ciesielska & D. Jemielniak (Eds.) (2018), Qualitative Methodologies in Organization Studies. London: Palgrave Macmillan

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W01

Zna i rozumie terminologię metodyki badań naukowych organizacji

K_W02

Zna i rozumie rolę i miejsce metodyki badań w procesie badawczym

Zna i rozumie decyzje dotyczące wyboru metod badawczych

Zna i rozumie decyzje dotyczące przygotowywania badania naukowego w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości, wyboru technik zbierania i analizy danych, przygotowywania przeglądu literatury, sporządzania raportu z badań.

K_U01

Potrafi wykorzystać wiedzę o metodach badawczych do zaplanowania i realizacji badania naukowego.

K_U02

Potrafi scharakteryzować najważniejsze paradygmaty i metody badawcze, zna ich silne i słabe strony.

K_U03

Potrafi samodzielnie przeprowadzić kwerendę, analizę i syntezę literatury tematu

K_K01

Gotów jest do oceny i krytycznej analizy opublikowanych badań naukowych, uwzględniając ich trafność wewnętrzną, zewnętrzną, konstruktów i inferencji statystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywności podczas ćwiczeń i prac warsztatowych — 20% oceny, przygotowania i prezentacji końcowego projektu zaliczeniowego (badanie własne) — 20% oceny, obecność na zajęciach — 20% oceny, kolokwium końcowe (pytania testowe ) — 40% oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Hensel, Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Paweł Kłobukowski, Krzysztof Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.