Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podejmowanie decyzji w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2PDO
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podejmowanie decyzji w organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykład służy przekazaniu słuchaczom wiedzy o podejmowaniu decyzji przez jednostkę, przez grupę i w grupie, przez organizację i w organizacji oraz na poziomie makrospołecznym. Poza omówieniem czynników wpływających na przebieg procesu decyzyjnego wskazane zostaną sposoby dokonywania wyboru decyzyjnego. Omówienie dorobku nurtu opisowo-wyjaśniającego współczesnej teorii podejmowania decyzji uzupełnione zostanie przedstawieniem postulatów normatywnej teorii decyzji.

Wykaz i zakres tematyczny zagadnień poruszanych podczas wykładu:

1. Przedmiot i metoda teorii podejmowania decyzji: język dyscypliny

i podstawowe kategorie pojęciowe; podejście opisowo-wyjaśniające i podejście normatywne; poziomy analizy procesów decyzyjnych.

2. Anatomia procesu decyzyjnego: idea racjonalnego wyboru - wartości, preferencje i cele decydenta; wybór w sytuacji wielorakości celów; problemy wielokryterialne; logika konsekwencji vs. logika właściwości. Modele decyzyjne.

3. Uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji: uwaga decydenta jako zasób - decyzja optymalna, decyzja zadowalająca; sposoby pokonywania ograniczeń poznawczych; nieodwracalność podjętej decyzji a redukcja dysonansu decyzyjnego; heurystyki i pułapki decyzyjne. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności.

4. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji ryzyka: wartość oczekiwana i subiektywnie oczekiwana użyteczność; teoria perspektywy; zarządzanie ryzykiem.

5. Indywidualne podejmowanie decyzji w sytuacji niepewności: maximin, kryterium Hurwicza, kryterium Savage’a.

6. Wielu decydentów: zalety i wady grupowego podejmowania decyzji; fenomeny grupowego podejmowania decyzji – przesunięcie poziomu ryzyka, syndrom Grupowego Myślenia (SGM).

7. Decyzje w grupie: heurystyki podejmowania decyzji w grupie.

8. Wielu decydentów: grupy i partnerzy – konflikt i polityka. Społeczne podstawy niezgodności partnerów w grupie i w organizacji. Tworzenie zgodności interesów. Decyzje i walka o władzę.

9. Metoda podejmowania decyzji wielokryterialnych SMART.

10. Metoda podejmowania decyzji w warunkach ryzyka: symulacja Monte Carlo.

11. Sztuczna inteligencja a podejmowanie decyzji.

Literatura:

Literatura podstawowa

Goodwin, P. i G. Wright (2016) Analiza decyzji. Wydawnictwo Nieoczywiste

Literatura uzupełniająca

Tyszka, T. (2010) Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Scholar: Warszawa

Klein, G. (2011) Sztuka podejmowania decyzji: dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. OnePress: Gliwice

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy z zadaniami (w sali wykładowej lub zdalny), ocena aktywności podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Hensel
Prowadzący grup: Przemysław Hensel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)