Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unijne prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2UPG
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unijne prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku MSM dzienne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę nt. podstawowych elementów prawa materialnego UE, tworzącego podstawy europejskiej integracji gospodarczej (prawa rynku wewnętrznego). Bazą wykładu są regulacje traktatowe i niektóre akty prawa wtórnego oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Wykład koncentruje się na analizie istoty prawnej podstawowych wolności rynku wewnętrznego (swobód przepływu towarów, osób usług i kapitału) oraz reguł ochrony skutecznej konkurencji skierowanych do przedsiębiorstw (zakazów praktyk ograniczających konkurencję i prewencyjnej kontroli koncentracji) i państw członkowskich (głównie reguł pomocy publicznej). Omawianie ww. zagadnień wzbogacone jest o prezentację kazusów w obydwu blokach tematycznych.

Program wykładu obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

(1) wprowadzenie do omówienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE poprzez wskazanie podstaw systemu instytucjonalno-prawnego UE, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu członkostwa Polski w UE;

(2) rynek wewnętrzny jako podstawowy wymiar integracji gospodarczej w UE, z uwzględnieniem charakterystyki ogólnej swobód rynku wewnętrznego;

(3) charakterystyka poszczególnych swobód rynku wewnętrznego dokonywana poprzez ich zakres przedmiotowy, podmiotowy, istotę oraz wyjątki (derogacje);

(4) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw;

(5) prezentacja proceduralnych aspektów stosowania reguł konkurencji kierowanych do przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem roli krajowych organów ochrony konkurencji;

(6) identyfikacja i analiza reguł konkurencji kierowanych do państw członkowskich UE.

Studenci nie są zobowiązani do czytania materiałów przed zajęciami. Wykład stanowi formę przygotowania do egzaminu, przed którym studenci powinni przypomnieć sobie omawiane zagadnienia.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.) Podręcznik Prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne. Instytut Wydawniczy EuroPrawo, wyd. 2, Warszawa 2018 (i nowsze)

Literatura uzupełniająca:

A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, wyd. 1, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

C. Barnard, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, 6th Edition, Oxford University Press 2019

R. Whish, D. Bailey, Competition Law, 9th Edition, Oxford University Press 2018

Efekty uczenia się:

K_W01 (Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne))

K_W04 (Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki)

K_W05 (Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego);

K_U02 (Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł)

K_K01 (Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.)

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy egzamin przeprowadzany w formie zdalnej: test składający się z 20 pytań (próg zaliczenia: 51% maksymalnej ilości punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt
Prowadzący grup: Joanna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)