Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona konkurencji i konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMdz2zmOKK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona konkurencji i konsumenta
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalnościowe dla 2 roku MSM dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawiony zostanie system ochrony konkurencji i konsumentów. W trakcie zajęć analizowane będą obowiązki przedsiębiorców i prawa konsumentów oraz jakie zachowania przedsiębiorców są niedopuszczalne. Omówione zostaną zakazy stosowania praktyk ograniczających konkurencję, kontrola koncentracji przedsiębiorców oraz zakaz stosowania nieuczciwych praktyk wobec konsumentów. Uczestnicy zajęć poznają rolę i uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będą następujące zagadnienia:

1) System ochrony konkurencji i konsumentów

 podstawowe chronione wartości; podstawy konstytucyjne; podstawowe instytucje; podstawowe pojęcia

2) Porozumienia ograniczające konkurencję

 Kartele – najpoważniejsze naruszenie konkurencji

 Porozumienia pomiędzy konkurentami inne niż kartele (m.in. wymiana informacji, joint ventures)

 Porozumienia pionowe m.in. w relacji producent-dystrybutor; dystrybutor-sprzedawca (m.in. ustalanie cen odsprzedaży)

 Możliwość wyłączenia odpowiedzialności (zyski dla konkurencji)

3) Pozycja dominująca i jej nadużywanie

 Pozycja dominująca: wyznaczanie pozycji dominującej na rynku właściwym

 Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki wykluczające (np. odmowa kontraktowania, rabaty, drapieżnictwo cenowe

 Nadużywanie pozycji dominującej – praktyki eksploatacyjne (np. stosowanie zawyżonych cen)

4) Kontrola łączenia się przedsiębiorców

 połączenia, przejęcia, tworzenie wspólnego przedsiębiorcy

 kryteria kontroli,

 rodzaje i skutki koncentracji

 obowiązkowy system zgłoszeń koncentracji

5) Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów

 zagadnienia wprowadzające

 Wprowadzanie w błąd i misselling

 Nieuczciwa reklama

6) Niedozwolone postanowienia umowne

7) Prawa konsumenta w relacjach umownych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T., Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, 2007

Literatura uzupełniająca:

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

R. Whish, D. Bailey, Competition Law, 9th Edition, Oxford University Press 2018

C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

K_W04 - Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.

K_W05 - Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U02 - Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.

K_K01 - Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.

K_K03 - Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie analizy przypadku i aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)