Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1PRZED
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku, MSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie aktualnych problemów i nowoczesnych koncepcji przedsiębiorczości. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: uwarunkowania działań przedsiębiorczych, proces przedsiębiorczy, kompetencje przedsiębiorcze.

Pełny opis:

Podczas wykładu i ćwiczeń zostaną przedstawione, krytycznie przeanalizowane na przykładach i przećwiczone podczas prac grupowych następujące zagadnienia:

- Przedsiębiorczość: aktualne nurty, teorie i trendy w teorii i praktyce.

- Ekosystem przedsiębiorczości: podstawowe elementy i ich wzajemne relacje. Ekonomiczne, rynkowe i społeczne zakorzenienie działań przedsiębiorczych. Możliwości kształtowania ekosystemu przedsiębiorczości.

- Uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce. Uwarunkowania działalności start-up’ów,.

- Etyczne aspekty i dylematy działań przedsiębiorczych.

- Rola przedsiębiorców w gospodarce: poziom krajowy, regionalny i lokalny.

- Proces przedsiębiorczy: szansa, zespół, zasoby i wzajemne relacje między nimi.

- Proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa:

 Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać,

 Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami,

 Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki,

 Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej; zarządzanie nowym przedsięwzięciem: wyzwania i dylematy.

- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie:

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze,

 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne;

 Sposoby uczenia się przedsiębiorców,

 Budowanie relacji: networking.

- Przedsiębiorca w sieci relacji: współpraca i konkurencja z innymi podmiotami. Koopetycja jako droga rozwoju?

- Strategie rozwoju i umiędzynarodowienia w teorii i praktyce. Od start-upu do dużej firmy.

- Przedsiębiorczość korporacyjna: zachowania przedsiębiorcze w ustabilizowanych organizacjach, ich uwarunkowania. Dobre praktyki przedsiębiorczości korporacyjnej.

Literatura:

Podstawowa:

Glinka, B. i Pasieczny J. (2015) Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój, Warszawa: Wydawnictwa UW.

Glinka B., Gudkova, S. 2011. Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolter Kluwers.

Uzupełniająca:

Osterwalder, A. i Pigneur, Y. 2012 Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa: One Press.

Drucker, P. 2004 Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa: Studio Emka. (lub wcześniejsze wydanie –„Przedsiebiorczość i innowacje”)

Blank, S. i B. Dorf, 2013, Podręcznik Startupu, Warszawa: One Press

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

• Wiedza; student:

o Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości,

o Wie, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce,

o Wie, jaka jest istota procesu przedsiębiorczego,

o Wie, co to są szansy rynkowe i jakie są sposoby ich identyfikacji,

o Zna pojęcie innowacji i identyfikuje różne rodzaje i źródła innowacji,

o Wie, co to jest model biznesowy i jakie są jego składowe,

o Wie, co to jest biznesplan i jakie są jego podstawowe składowe,

o Zna organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej,

o Zna pojęcie kompetencji przedsiębiorczych i określa jakie są składowe kompetencji.

• Umiejętności

o Potrafi analizować zależności pomiędzy elementami procesu przedsiębiorczego,

o Potrafi identyfikować i oceniać szanse rynkowe,

o Potrafi zaprojektować ogólny proces zarządzania innowacjami,

o Potrafi stworzyć model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia oraz przygotować biznesplan,

o Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej,

o Umie zdiagnozować własne kompetencje przedsiębiorcze i potrafi zaprojektować i zrealizować działania służące ich podnoszeniu.

• Kompetencje społeczne

o Potrafi w bardziej świadomy sposób budować społeczne relacje (networking).

o Wie, jakie jest znaczenie zespołu w procesie przedsiębiorczym.

o Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (testowy - I termin, II termin: test lub pytania otwarte) - egzamin stacjonarny lub w formie zdalnej na platformie Kampus; ocena końcowa składa się z oceny testu i oceny z konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka
Prowadzący grup: Beata Glinka, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)