Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia personalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSMz1zlSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia personalna
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalnościowe dla 1 roku MSM zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze dowiedzą się, czym jest strategia personalna i jak buduje się przewagę konkurencyjną w oparciu o kapitał ludzki. Rozwiną umiejętność myślenia strategicznego. Poznają rolę działu personalnego jako partnera biznesowego. Dowiedzą się między innymi, jakie są rodzaje strategii personalnych i jak analizować otoczenie funkcji personalnej.

Pełny opis:

• Ewolucja podejść do zarządzania ludźmi

• Pracownicy – koszt czy inwestycja?

• Opłacalność inwestycji w kapitał ludzki

• Strategia personalna – za i przeciw

• Zarządzanie ludźmi jako źródło przewagi konkurencyjnej

• Specyfika kompetencji „myślenie i działanie strategiczne”.

• Fazy rozwoju funkcji personalnej a strategia personalna

• Dział personalny jako wewnętrzny partner biznesowy

• Strategia personalna – definicja, specyfika i źródła ryzyka

• Modele strategii personalnej

 Model Michigan

 Model Harvardzki

 Model Schulera

 Model sita i kapitału ludzkiego

• Etapy budowy strategii personalnej

• Strategia ogólna organizacji a personalna

• Strategia personalna a fazy rozwoju organizacji

• Rodzaje strategii personalnych

 Ofensywna-defensywna

 Ilościowa-jakościowa

 Wejście – rozwój i aktywizowanie - wyjście

• Biznesowy portfel kompetencji a strategia marketingowa firmy

• Substrategie personalne

 Rekrutacja i selekcja

 Ocenianie pracowników

 Wynagradzanie

 Szkolenie pracowników

• Wewnętrzna i zewnętrzna zgodność strategii personalnej – karta wyników

• Wskaźniki i mierniki w zarządzaniu ludźmi - zakres wykorzystania

• Elastyczność w strategii personalnej zarządzania ludźmi – zakres i ograniczenia

• Wybrane trendy rynku pracy i ich znaczenie dla strategii personalnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Popieluch K. (red.) HR Business Partner. Rola, funkcje, perspektywy, WN PWN, 2018

• Armstrong M. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2010

Literatura uzupełniająca:

• Dessler G., Fundamentals of Human Resource Management, Global Edition, Pearson, 2016

• Ulrich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M., Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010

• Boudreau J., Cascio W. F., Inwestowanie w ludzi, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2013

• Leighton P., Syrett M., Hacker R. Holland P. Nowoczesne formy zatrudnienia, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2010

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie terminologię i podstawowe modele teoretyczne w zakresie strategii personalnej (K_W01)

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące strategii personalnej (K_W02).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i procedury strategii personalnej (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji, w szczególności w odniesieniu do strategii personalnej (K_W05)

• Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości pod kątem strategii personalnej (K_W06)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych ze strategią personalną (K¬_U01)

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji (K_U02)

• Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji i sektora oraz komunikatywnie je prezentować, wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne (K_U03)

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji na rynku, sektora i całej gospodarki (K_K01)

• Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

• Gotów jest do przestrzegania standardów etycznych związanych z strategią personalną (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Test quiz na eNauka lub w wersji papierowej i premia

premia za uczestnictwo w poszczególnych ćwiczeniach i wykonywanie zadań projektowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)