Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Supply chain: Tackling unfair trading practices

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSdz2SCen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Supply chain: Tackling unfair trading practices
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Konwersatoria English dla MSM i MSZFR dzienne
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na konwersatorium omówione zostaną praktyki stosowane w relacjach wertykalnych, które mają na celu narzucenie nieuczciwych warunków drugiej stronie, a ich przyczyną jest znaczna różnica w sile przetargowej. Na zajęciach analizowane są środki prawne zwalczania wskazanych praktyk.

Pełny opis:

Na konwersatorium omówione zostaną praktyki stosowane w relacjach wertykalnych, które mają na celu narzucenie nieuczciwych warunków drugiej stronie, a ich przyczyną jest znaczna różnica w sile przetargowej. Na zajęciach analizowane są środki prawne zwalczania wskazanych praktyk.

Podczas zajęć zostaną wskazane najnowsze trendy i wyzwania kształtujące łańcuch dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha dostaw żywności. Analiza obejmie nieuczciwe praktyki handlowe oraz najnowsze orzecznictwo państw członkowskich UE w tym zakresie. Omówione zostaną praktyki polegające na naruszeniu tajemnicy handlowej i stosowaniu reklamy wprowadzającej w błąd. Podczas zajęć zostaną przedstawione nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane wobec konsumentów (m.in. niedozwolone klauzule umowne, influencer marketing, transparentność cen podawanych na produktach konsumenckich). Dodatkowo analizie poddane zostaną nieuczciwe praktyki występujące najczęściej na rynku cyfrowym.

Literatura:

 OECD (2023) Towards resilient food systems, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, https://www.oecd.org/publications/towards-resilient-food-systems-f7998e46-en.htm;

 Knapp M. (2020) Protection of a Weaker Party in Public Interest – Material Scope of the Directive on Unfair Trading Practices in Business-to-Business Relationships in the Agricultural and Food Supply Chain, Public Governance, Administration and Finances Law Review vol. 5(1), pp. 62-72;

 Steennot R. (2015) Public and Private Enforcement in the Field of Unfair Contract Term, European Review of Private Law Vol. 23(4), pp. 589-619;

 Stuyck J., Terryn E. , Dyck van T. (2006) Confidence through fairness? The new Directive on unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market, Common Market Law Review Vol. 43(1), pp. 107-152;

 Narciso M. (2022) The Unfair Commercial Practices Directive – Fit for Digital Challenges?, Journal of European Consumer and Market Law

 Vol. 11(4), pp. 147 – 153;

 Twigg-Flesner C (2018) The EU’s Proposals for Regulating B2B Relationships on online platforms Transparency, Fairness and Beyond, Journal of European Consumer and Market Law Vol. 7(6), pp. 222-233.

Efekty uczenia się:

K_U04 (Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.)

K_W04 (Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki)

K_U02 (Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składać będzie się:

- obecność na zajęciach (40%);

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) (60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dziewanowska, Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)