Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Własność intelektualna w przedsiębiorstwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSz2WIPf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0415) Obsługa sekretarska i biurowa Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Własność intelektualna w przedsiębiorstwach
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Wykłady fakultatywne dla MSM i MSZFR zaoczne 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

1) wykorzystanie praw autorskich w działalności gospodarczej

2) zasady korzystania z autorskich praw zależnych

3) ochrona przed plagiatem

4) ochrona wizerunku

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, w szczególności:

1) przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności wykorzystanie praw autorskich w działalności gospodarczej

Na zajęciach omówiona zostanie ochrona własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich (definicja utworu, prawa twórcy i pracodawcy do utworów)

2) zasady korzystania z autorskich praw zależnych

Studenci dowiedzą się czym są prawa zależne w prawie autorskim, jakie są prawa twórcy utworu zależnego oraz jak w praktyce wygląda obrót prawny utworami zależnymi

3) ochrona przed plagiatem

Na zajęciach przedstawione zostanie zjawisko plagiatu. Wykorzystane zostaną przykłady obrazujących jaka działalność kwalifikuje się jako plagiat oraz jakie są jej konsekwencje prawne.

4) ochrona wizerunku

Podczas zajęć zostaną omówione zasady rozpowszechniania wizerunku, a także co składa się na wizerunek osoby fizycznej, podlegający ochronie prawnej.

Literatura:

1. R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.

2. Artykuły prasowe i naukowe polecane na bieżąco podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

K_W04 (Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki)

K_W05 - Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

K_U02 (Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.)

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składać będzie się:

- obecność na zajęciach

- bieżące przygotowanie do zajęć i udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład fakultatywny, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)