Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PRAWASP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Uwaga! Przedmiot jest częścią Bloku Przedsiębiorczość na Wydział Zarządzania UW. Do uczestnictwa w bloku wymagany jest wybór co najmniej 2 przedmiotów z bloku.( przedmiot Przedsiębiorczość jest obowiązkowy )

Studenci uczestniczący w co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów, otrzymują świadectwo wystawione przez Wydział Zarządzania UW.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

1. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej

2. Opodatkowanie działalności gospodarczej

3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

4. Spółka cywilna

5. Spółka jawna

6. Spółka partnerska

7. Spółka komandytowa

8. Spółka z ograniczoną odpowiedniością

9. Podstawowe instytucje prawne w praktyce działalności gospodarczej

10. Dochodzenie roszczeń w działalności gospodarczej

Pełny opis:

1. Obowiązki prawne i administracyjne związane z zakła-daniem własnej działalności gospodarczej:

2. Opodatkowanie indywidualnej działalności gospodar-czej:

a) VAT

b) podatek dochodowy:

- opodatkowanie na zasadach ogólnych

- podatek liniowy

- podatek ryczałtowy

- karta podatkowa

3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy:

a) ubezpieczeni emerytalne

b) ubezpieczenie rentowe

c) ubezpieczenie chorobowe

d) ubezpieczenie wypadkowe

e) Podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika i przedsiębiorcy

f) Ubezpieczenie zdrowotne

4. Spółka cywilna:

a) zasady funkcjonowania spółki cywilnej

b) obowiązki rejestrowe

c) podatki w spółce cywilnej

d) ubezpieczenia społeczne w spółce cywilnej

e) pozostałe problemy funkcjonowania spółki cywilnej.

5. Spółka jawna – porównanie funkcjonowania spółki jaw-nej i cywilnej.

Literatura:

Materiały dla słuchaczy przygotowane przez prowadzącego

Akty prawne podawane przez prowadzącego w trakcie wy-kładu

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia omawiane na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kabut, Paweł Kłobukowski, Kamil Mieszkowski
Prowadzący grup: Mateusz Kabut, Kamil Mieszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Termin i miejsce: Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c

środy co tydzień

I grupa, godz. 14.00-16.30

II grupa, godz. 16.30-19.00

terminy zajęć:

04-mar Mieszkowski

11-mar Mieszkowski

18-mar dr hab. Igor Postuła

25-mar dr hab. Igor Postuła

01-kwi Mieszkowski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kabut, Paweł Kłobukowski, Kamil Mieszkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Termin i miejsce: Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c

środy co tydzień

I grupa, godz. 14.00-16.30

II grupa, godz. 16.30-19.00

terminy zajęć:

04-mar Mieszkowski

11-mar Mieszkowski

18-mar dr hab. Igor Postuła

25-mar dr hab. Igor Postuła

01-kwi Mieszkowski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kabut, Paweł Kłobukowski, Kamil Mieszkowski
Prowadzący grup: Ilona Szwedziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Termin i miejsce: Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c

środy co tydzień

I grupa, godz. 14.00-16.30

II grupa, godz. 16.30-19.00

terminy zajęć:

04-mar Mieszkowski

11-mar Mieszkowski

18-mar dr hab. Igor Postuła

25-mar dr hab. Igor Postuła

01-kwi Mieszkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)