Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-PRZED-OG Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
Przedsiębiorczość
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany zdalnie.Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.


Studenci uczestniczący w całym bloku otrzymują świadectwo jego ukończenia wystawione przez Wydział Zarządzania UW. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zaliczenie co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów ( w tym Przedsiębiorczość jest tym obowiązkowym )

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka


Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.


Wskazana jest kontynuacja przedmiotu poprzez uczestnictwo w innych kursach w ramach bloku CENT

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie aktualnych problemów i nowoczesnych koncepcji przedsiębiorczości studentom zdobywającym wiedzę na kierunkach niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: uwarunkowania działań przedsiębiorczych, proces przedsiębiorczy, kompetencje przedsiębiorcze.

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze

 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne

 Sposoby uczenia się przedsiębiorców

 Budowanie relacji: networking

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy (studenci kierunków niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem).

Osiągniecie celów to ok. 30 godz. pracy studentów.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i ich praktyczną aplikację. W trakcie zajęć zostaną omówione, a także przećwiczone w praktyce (ćwiczenia, studia przypadków) następujące zagadnienia:

- pojęcie przedsiębiorczości; uwarunkowania i stan przedsiębiorczości w Polsce

- uwarunkowania działalności start-up’ów

- szansa, zespół, zasoby jako elementy procesu przedsiębiorczego

- proces przedsiębiorczy: od szansy do przedsiębiorstwa:

 Szansa – istota, sposoby identyfikacji; skąd się biorą pomysły na biznes i jak można je oceniać

 Innowacje – rodzaje, źródła; elementy zarządzania innowacjami

 Definiowanie koncepcji biznesu: model biznesowy i jego główne składniki

 Organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej

- Kompetencje przedsiębiorcze: pojęcie, diagnozowanie, doskonalenie:

 Predyspozycje i cechy przedsiębiorcze

 Wiedza i umiejętności przedsiębiorców; źródła wiedzy formalne i nieformalne

 Sposoby uczenia się przedsiębiorców

 Budowanie relacji: networking

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy (studenci kierunków niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem).

Osiągniecie celów to ok. 30 godz. pracy studentów.

 Budowanie relacji: networking

Wszystkie omawiane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki słuchaczy (studenci kierunków niezwiązanych z ekonomią i zarządzaniem).

Blok przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków z wyjątkiem tych oferowanych przez Wydział Zarządzania i Nauk Ekonomicznych.

Warunkiem uczestnictwa na przedmiocie „Biznesplan” jest równoległe uczestnictwo co najmniej w jednym z pozostałych przedmiotów oferowanych w Bloku Przedsiębiorczość.

Studenci uczestniczący w całym bloku otrzymują świadectwo jego ukończenia wystawione przez Centrum Nowych Technologii UW. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zaliczenie co najmniej 4 z 7 niżej wymienionych przedmiotów.

W skład bloku Przedsiębiorczość wchodzą następujące przedmioty:

1. Przedsiębiorczość

2. Biznesplan

3. Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

4. Budowanie pozycji rynkowej małej firmy

5. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

6. Rachunkowość i finanse w małej firmie

7. Komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 12 osób.

Osiągnięcie celów to ok. 30 godzin pracy studenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Glinka, B. i Gudkova, S. 2011, Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Osterwalder, A. i Pigneur, Y. 2012 Tworzenie modeli biznesowych. Warszawa: One Press.

Materiały dostarczone przez prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu Przedmiotu osiągnięte zostaną efekty w następujących obszarach:

• Wiedza; student:

o Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości

o Wie, jakie są uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce

o Wie, jaka jest istota procesu przedsiębiorczego

o Wie, co to są szansy rynkowe i jakie są sposoby ich identyfikacji

o Zna pojęcie innowacji i identyfikuje różne rodzaje i źródła innowacji

o Wie, co to jest model biznesowy i jakie są jego składowe

o Zna organizacyjne aspekty rozpoczynania działalności gospodarczej

o Zna pojęcie kompetencji przedsiębiorczych i określa jakie są składowe kompetencji

• Umiejętności:

o Potrafi analizować zależności pomiędzy elementami procesu przedsiębiorczego

o Potrafi identyfikować i oceniać szanse rynkowe

o Potrafi zaprojektować ogólny proces zarządzania innowacjami

o Potrafi stworzyć model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia

o Potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej

o Umie zdiagnozować własne kompetencje przedsiębiorcze i potrafi zaprojektować i zrealizować działania służące ich podnoszeniu

• Kompetencje społeczne:

o Potrafi w bardziej świadomy sposób budować społeczne relacje (networking)

o Wie, jakie jest znaczenie zespołu w procesie przedsiębiorczym

o Doskonali swoje umiejętności pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w zajęciach, prac indywidualnych i wykonywanych w grupach ćwiczeń

Ocena ciągła.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Joanna Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmiot realizowany zdalnie.

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 20 osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Chlebiej, Paweł Kłobukowski
Prowadzący grup: Joanna Chlebiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia nie są przeznaczone dla studentów Wydziału Zarządzania UW.

Aby zajęcia ruszyły na przedmiot musi się zapisać minimum 25 osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.