Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doctoral seminar - B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-SD-ANG-DS-B Kod Erasmus / ISCED: 04.7 / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Doctoral seminar - B
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie kompetencji badawczych potrzebnych do przeprowadzenia badań koniecznych do przygotowania rozprawy doktorskiej. Będziemy ćwiczyć zarówno umiejętności analizy (pojedynczych tekstów) jak i syntezy (tworzenie syntetycznego przeglądu literatury), stawiania ważnych pytań badawczych, operacjonalizacji zmiennych teoretycznych i projektowania sposobu testowania hipotez.

Pełny opis:

Będziemy ćwiczyć zarówno umiejętności analizy (pojedynczych tekstów) jak i syntezy (tworzenie syntetycznego przeglądu literatury), stawiania ważnych pytań badawczych, operacjonalizacji zmiennych teoretycznych i projektowania sposobu testowania hipotez.

Na zajęciach uczestnicy będą przedstawiać wyniki przeglądu literatury i własne pomysły badawcze.

Na listę omawianych zagadnień będą miały wpływ zainteresowania badawcze doktorantów.

Zaczniemy od przeglądu literatury dotyczącej przywództwa (patrz poniżej), analizy procedury eksperymentalnej testującej ryzyka efektywności zespołowej i analizy problemów metodologicznych w badaniach marketingowych.

Literatura:

Burke, C. S., Stagl, K. C., Klein, C., Goodwin, G. F., Salas, E., Halpin, S. M. (2006). What type of leadership behaviors are functional in teams? A meta-analysis. The leadership quarterly, 17, 288-307.

Derue, D. S., Nahrgang, J. D., Wellman, N., Humphrey, S. E. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: an integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology, 64, 7-52.

Diebig, M., Bormann, K. C., Rowold, J. (2016). A double-edged sword: Relationship between full-range leadership behaviors and followers’ hair cortisol level. The Leadership Quarterly, 27(4), 684-696.

D’Innocenzo, L., Mathieu, J. E., Kukenberger, M. R. (2014). A meta-analysis of different forms of shared-leadership-team performance relationships, Journal of Management, 42(7), 1964-1991.

Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C., van Engen, M. L. (2003). Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: a meta analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129(4), 569-591.

Emich, K.J. (2014). A social cognitive investigation of intragroup motivation: Transpersonal efficacy, effort allocation, and helping. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 18, 203-221.

Emich, K.J., & Lu, L. (2017). He thought, she thought: The importance of subjective patterns to understanding team processes. Journal of Organizational Behavior, 38, 152-156.

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R. Gerhardt, M. W. (2002). Personality and Leadership: A Qualitative and Quantitative Review. Journal of Applied Psychology, 87(4), 765-780.

McClean, E., Martin, S.R., Emich, K.J., & Woodruff, T. The social consequences of voice: An examination of voice type and gender on leader emergence. Accepted at the Academy of Management Journal.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student potrafi:

• zrobić syntetyczny przegląd literatury na wybrany temat,

• zidentyfikować słabe i mocne strony wybranego artykułu naukowego,

• zdefiniować problem badawczy dla potrzeb przygotowywanej rozprawy doktorskiej,

• przygotować wstępną koncepcję rozprawy,

• przygotować schemat i plan badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Procentowy udział (w przybliżeniu) różnych metod dydaktycznych –

100%=60 h (w tym 18h w sali):

samodzielne studiowanie literatury 50%

wykłady (prowadzący) 10%

prezentacje (przygotowane przez uczestników) 20%

filmy 0%

dyskusje (także dłuższe wypowiedzi na platformie e-learningowej) 20%

gry, symulacje, etc… nie

Elementy oceny pracy uczestnika zajęć

kontrola obecności tak

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) tak

śródsemestralne pisemne testy kontrolne sprawdzające znajomość literatury tak

śródsemestralne ustne testy kontrolne nie

końcowe zaliczenie/egzamin pisemne nie

końcowe zaliczenie/egzamin ustne nie

projekty - prezentacje lub inne oceniane formy tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
Prowadzący grup: Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.