Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Film jako źródło wiedzy o świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-D-FJZWOS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 15.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Film jako źródło wiedzy o świecie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawę do refleksji nad tym, w jaki sposób film kształtuje wiedzę społeczeństwa o świecie stanowić będą filmy fabularne, dokumentalne, oraz animowane powstałe w różnych krajach w ciągu ostatniego stulecia. Tematyka zajęć obejmie różnorodne zagadnienia z przeszłości i teraźniejszości z uwzględnieniem problematyki politycznej, społecznej (w tym też obyczajowej) oraz gospodarczej. W wyborze zagadnień główne kryterium stanowić będzie znaczenie poszczególnych zjawisk w kształtowaniu rzeczywistości, która nas otacza, jak również w powstawaniu stereotypów i opinii deformujących jej obraz. Konfrontacja przekazu filmowego z wynikami najnowszych badań naukowych posłuży także do refleksji nad specyfiką dziejów i cywilizacji kontynentu, jak również do poznania wybranych aspektów historii filmu i problematyki filmoznawczej.

Pełny opis:

We współczesnym świecie nazywanym często „cywilizacją obrazkową” film odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy społeczeństwa o teraźniejszości i przeszłości. Jednocześnie umiejętność odbioru często ogranicza się do bezrefleksyjnie traktowanej warstwy fabularnej i estetyczno-rozrywkowej. Jak stwierdza Jerzy Płażewski „analfabetyzm filmowy jest daleko powszechniejszy od alfabetyzmu tout court, choć trudniej go dostrzec. Nie przejawia się bowiem w zaniechaniu konsumpcji. Raczej przeciwnie – w konsumpcji nadmiernej i bezkrytycznej. Konwersatorium ma uczyć umiejętności krytycznej analizy różnorodnych gatunków produkcji filmowych pod kątem wiedzy o świecie. Tematyka zajęć obejmie wybrane zagadnienia z przeszłości i teraźniejszości nie tylko z problematyki politycznej, ale też społecznej (w tym też obyczajowej), gospodarczej. W wyborze tych zagadnień główne kryterium stanowić będzie znaczenie poszczególnych zjawisk w tworzeniu podstaw dzisiejszego świata, w tym także stereotypów i opinii deformujących jego obraz. Konfrontacja przekazu filmowego z wynikami najnowszych badań naukowych posłuży także do refleksji nad specyfiką dziejów i cywilizacji kontynentu, a także do poznania niektórych aspektów historii filmu i problematyki filmoznawczej. Zjawiska prezentowane na zajęciach będą miały charakter problemowy, przekrojowy, według terminologii Fernanda Braudela „strukturalny”, a więc z naciskiem na kategorię ”długiego trwania”, z uwzględnieniem kontrowersyjnych kwestii i historiograficznych sporów, a także spraw związanych z przeszłością stanowiących właśnie temat publicznej dyskusji. Zestaw tematów i ich kolejność nie są więc definitywnie ustalone, grupa uczestników może zgłosić swoje propozycje. Formuła zajęć jest otwarta, polega przede wszystkim na aktywności uczestników i dyskusji.

Literatura:

• J. Płażewski, Historia filmu 1895-2005, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

• J. Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008

• Słownik wiedzy o filmie, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005

• A Briggs, P. Clavin, Europa dwóch stuleci 1789-1989, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 2000

• M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Ars Nova, Poznań 2000

• M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997

• Historia Europy, pod. red. A. Mączaka, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1997

• N. Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999

• N. Davies, Europa między Wschodem a Zachodem, PWN, Kraków 2007

• P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

• A Briggs, P. Clavin, Europa dwóch stuleci 1789-1989, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2000

• R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

• D.J. Boorstin, Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Książka i Wiedza, Warszawa 2000

• D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1999

• A. Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980

• H. Samsonowicz, Północ-Południe, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2000

• J. Baszkiewicz, Władza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• J. Żarnowski, Społeczeństwa XX wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• B. Orłowski, Technika, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

• Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, pod red. M. Koźmińskiego, wyd. IH PAN, Warszawa 2005

• M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Zna podstawy języka filmowego i etapy jego rozwoju

2. Jest w stanie opisać na podstawie wybranych przykładów zjawiska „długiego trwania” w dziejach świata

3. Dysponuje podstawową wiedzą na temat dziejów kinematografii

4. Zna podstawowe przyczyny zróżnicowania rozwoju cywilizacyjnego różnych części świata w długiej perspektywie chronologicznej (z uwzględnieniem poglądów różnorodnych badaczy)

Umiejętności

1. Posiada pogłębione umiejętności badawcze , obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów ,

2. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania , z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

Inne kompetencje

1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2. Lepiej rozumie otaczającą nas rzeczywistość i związki teraźniejszości z przeszłością

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (max. 1 nieobecność) i aktywność

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska, Jarosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)